Bedømmelse

Tekstlighedsscreening

Før der tages stilling til, om afhandlingen antages til bedømmelse, underkastes den en tekstlighedsscreening.  

Antagelse til bedømmelse

Når tekstlighedsscreening er gennemført, træffer dekanen beslutning om, hvorvidt afhandlingen kan antages til bedømmelse.

Fakultetet kan i visse situationer undlade at antage en indleveret afhandling til bedømmelse (se Bekendtgørelsens § 4, stk. 2). Hvis afhandlingen antages til bedømmelse, nedsætter dekanen et fagligt bedømmelsesudvalg.

Nedsættelse af bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget nedsættes så vidt muligt senest tre måneder efter indlevering af afhandlingen.

For kliniske afhandlinger sker dette på grundlag af en indstilling fra lederen af Institut for Klinisk Medicin, som dog kan delegere kompetencen til en anden. Ved øvrige afhandlinger er det et relevant fagligt miljø udvalgt af dekanen, der foretager indstillingen.

Forfatteren underrettes straks om udvalgets sammensætning og kan gøre indsigelse inden for otte hverdage (se Bekendtgørelsen § 9).

Hvis forfatteren ikke har indsigelser, sendes afhandlingen til bedømmelsesudvalget, og der fastsættes en frist for udvalgets bedømmelse.

I tilfælde af indsigelser overvejer dekanen udvalgets sammensætning igen. Når der er truffet endelig beslutning om bedømmelsesudvalget, underrettes forfatteren. Forfatteren kan herefter inden for otte dage trække afhandlingen tilbage fra bedømmelsen. (Hvis en afhandling trækkes tilbage på dette tidspunkt i processen, vil den blive betragtet som nyindleveret, hvis den senere afleveres til bedømmelse igen.)

Efter udløbet af denne frist kan afhandlingen kun trækkes tilbage, hvis fakultetet under særlige omstændigheder tillader det (se Bekendtgørelsen § 9, stk. 2).

Udvalgets sammensætning

Bedømmelsesudvalget består almindeligvis af tre fagkyndige professorer eller andre forskere på professorniveau: en formand fra Health, Aarhus Universitet og to udefrakommende, heraf almindeligvis en fra et udenlandsk universitet (se Bekendtgørelsens § 8, stk. 1).

Udvalgets arbejde

Forløbet for udvalgets arbejde er beskrevet i fakultetets vejledning.

Kontakt mellem udvalget og forfattere må i denne periode kun finde sted gennem HE Forskeruddannelsen.

Det er kun bedømmelsesudvalgets medlemmer, der kan deltage i bedømmelsen. Udvalgets opgave er at udarbejde en begrundet, skriftlig indstilling om, hvorvidt afhandlingen kan/ikke kan antages til forsvar.

Udvalgets indstilling

Indstillingen skal foreligge senest fem måneder efter udvalgets nedsættelse. Udvalgets endelige indstilling skal være begrundet og skriftlig og skal i sig selv kunne danne grundlag for dekanens beslutning om, hvorvidt afhandlingen kan antages til forsvar. Hvis administrationen finder formelle mangler, eller dekanen finder indstillingen indholdsmæssigt mangelfuld som beslutningsgrundlag, kan den tilbagesendes til udvalget til omarbejdelse.

Når den endelige indstilling foreligger, sendes den straks til forfatteren. Ved negativ eller delt indstilling får forfatteren mulighed for at fremsætte sine bemærkninger eller trække afhandlingen tilbage fra videre behandling inden for tre ugers frist (se Bekendtgørelsens § 11).

Hvis forfatteren fremsætter bemærkninger uden at trække afhandlingen tilbage, får udvalget mulighed for at kommentere bemærkningerne og eventuelt revidere indstillingen. Forfatteren underrettes derefter om udvalgets reaktion og om behandling af indstillingen ved dekanen og Akademisk Råd.

Dekanens og Akademisk Råds rolle

På grundlag af udvalgets endelige indstilling afgiver dekanen sin indstilling vedrørende afhandlingens antagelse til forsvar til Akademisk Råd, som har otte dage til at behandle den.

Hvis Akademisk Råd anbefaler antagelse til forsvar, meddeles dette til forfatteren, og forberedelserne til afholdelse af forsvar påbegyndes.

Trykning af afhandlingen

Forfatteren er forpligtet til at sørge for, at afhandlingen trykkes og er offentligt tilgængelig mindst fire uger før forsvaret finder sted (se Bekendtgørelsens § 16). 12 eksemplarer af afhandlingen skal afleveres til fakultetet (HE Forskeruddannelsen). Forfatteren skal desuden mindst fire uger før forsvaret indsende et resumé til Ugeskrift for Læger.