Krav til doktorafhandlingens form, indhold og sprog

Afhandlingen udgøres oftest af en samling af artikler. Artiklerne skal være accepteret til publikation, før afhandlingen indleveres. Afhandlingen skal derudover indeholde en sammenfattende redegørelse, hvor forfatteren præsenterer og diskuterer de forskningsresultater, som er opnået. I den sammenfattende redegørelse skal der indgå et afsnit, der specifikt forklarer, hvorledes forfatteren med sin afhandling mener at have bragt videnskaben et væsentligt skridt videre. Dette afsnit skal anføres med sin egen overskrift i afhandlingens indholdsfortegnelse.

Doktorafhandlingen kan også være en monografi. I denne skal der også indgå et afsnit der specifikt redegør for, hvorledes forfatteren med sin afhandling mener at have bragt videnskaben et væsentligt skridt videre. Dette afsnit skal anføres med sin egen overskrift i afhandlingens indholdsfortegnelse.

Den sammenfattende redegørelse

Den sammenfattende redegørelse skal:

 • opsummere de opnåede resultater,
 • diskutere de metoder, som anvendes i originalarbejderne,
 • sætte resultater og metoder i relation til den internationale litteratur på området.

Hvis der indgår tidligere bedømte arbejder i doktorafhandlingen, skal der i sammenfatningen også redegøres for, hvilke nye forskningsresultater, der er opnået i forhold til det tidligere bedømte. 

Den sammenfattende redegørelse disponeres som flg.:

 • Indledning
  Der skal i dette afsnit redegøres for de arbejder, som afhandlingen hviler på, f.eks. på følgende måde:
  • "Arbejderne A og B har indgået som en del af (titel på afhandling, årstal)."
   "Arbejderne  C og D er baseret på de resultater, som danner grundlag for min afhandling (titel på f.eks. ph.d.-afhandling, årstal)."
   "De øvrige arbejder E og F eller deri indeholdte resultater har ikke tidligere været indleveret med henblik på opnåelse af en akademisk grad."
 • Præsentation og diskussion af anvendte metoder
 • Præsentation og diskussion af de opnåede resultater
 • Beskrivelse af hvorledes forfatteren med sin afhandling mener at have bragt videnskaben et væsentligt skridt videre.
 • Konklusion

Sprog og indhold i øvrigt

Health modtager afhandlinger affattet på dansk eller engelsk. Andre affattelsessprog, herunder norsk og svensk, kan i det enkelte tilfælde godkendes af Disputatsnævnet.

Kravene til en doktorafhandlings indhold og videnskabelige niveau er fastsat i Bekendtgørelsen (§ 3 og 5). Se under regler og dokumenter. Health har inden for bekendtgørelsens ramme fastsat følgende specifikke indholdsmæssige krav:

 • I det tilfælde at doktorafhandlingen består af en samling af artikler og en sammenfattende redegørelse skal den sammenfattende redegørelse være forfattet af doktoranden alene. Den sammenfattende redegørelse kan have form af en publiceret oversigtsartikel, som har doktoranden som eneforfatter. Det skal stadig angives i et særskilt afsnit hvorledes forfatteren med sin afhandling mener at have bragt videnskaben et væsentligt skridt videre.
 • Almindelige review-artikler og metaanalyser kan som hovedregel ikke inkluderes i en doktorafhandling uden specifikt tilsagn fra Disputatsnævnet.
 • Artikler fra en ph.d.-afhandling medtages ikke i vurderingen af en doktorafhandling, men kan medtages i en oversigt over tilgrundliggende arbejder.
 • Patenter kan ikke indgå i en doktorafhandling, da der i den forbindelse hverken anvendes peer review eller foretages en akademisk, videnskabelig vurdering.