Forsvaret

Administrative forberedelser

HE Forskeruddannelsen aftaler datoen for forsvaret med forfatteren og bedømmelsesudvalget. Det skal dog sikres, at forfatteren kan efterleve kravet om, at afhandlingen skal ligge tilgængelig mindst fire uger før forsvaret (se Bekendtgørelsens § 16). Forsvaret annonceres herefter af HE Forskeruddannelsen i fakultetets kalender, og Health Kommunikation udformer en pressemeddelelse.

Forsvar af doktorafhandlinger afholdes en fredag kl. 14.00 i Auditorium 424, Institut for Biomedicin.

Bekendtgørelsens §§ 17, 18, 19 og 20 udgør grundlaget for afviklingen af forsvaret.

Roller og opgaver

Dekanen udpeger en leder af forsvaret.

Forsvaret vil som udgangspunkt foregå på det sprog, afhandlingen er affattet. Det er op til lederen at afgøre, om forsvaret skal foregår på et andet sprog.

Formanden for bedømmelsesudvalget udpeger første og anden officielle opponent blandt udvalgets medlemmer. De officielle opponenter indleder oppositionen efterfulgt af de tilmeldte uofficielle opponenter.

Afvikling

Lederen af forsvaret varetager sine opgaver på baggrund af et vejledende manus, som HE Forskeruddannelsen udleverer til hende/ham sammen med eventuelt andet materiale til forsvaret.

  • Lederen af forsvaret beder tilhørerne om at rejse sig og anviser bedømmelsesudvalgets medlemmer og doktoranden deres pladser. Med støtte det vejledende manus byder lederen derefter velkommen og gør rede for forsvarets forløb, herunder talerrækken.
  • Med mindre andet er aftalt, forventes det, at doktoranden indleder forsvaret med en forelæsning af op til en halv times varighed, hvori den pågældende på højt akademisk niveau redegør for afhandlingens emne og de forskningsresultater, der er fremlagt til bedømmelse.
  • Lederen af forsvaret gør opmærksom på, at opponenter ex auditorio skal indtegne sig, før ordet gives til anden officielle opponent.
  • Første officielle opponent får ordet (varighed max. halvanden time inkl. replik fra doktoranden).
  • Anden officielle opponent får ordet (varighed max. halvanden time inkl. replik fra doktoranden).
  • Til sidst gives ordet til eventuelle opponenter ex auditorio (varighed max. 45 min. pr. opponent inkl. replik fra doktoranden).
  • Lederen af forsvaret afslutter herefter forsvarshandlingen. Den må højst vare seks timer i alt. Der må ikke foretages lydoptagelse, fotograferes eller filmes under forsvarshandlingen.
  • Bifaldsytringer, herunder klapsalver og takketaler, finder ikke sted, før lederen af forsvaret har erklæret forsvaret for afsluttet.
  • Lederen af forsvaret sikrer sig at protokollen underskrives, og at den afleveres til HE Forskeruddannelsen.

Beslutning om tildeling af doktorgraden

 Efter forsvaret skal de officielle opponenter hurtigst muligt erklære, om de vurderer, at forsvaret var fyldestgørende. Det gør de ved påtegning og underskrift i protokollen. På grundlag heraf træffer Akademisk Råd beslutning om, hvorvidt doktorgraden kan tildeles doktoranden (se Bekendtgørelsens § 21).

Hvis det besluttes, at doktorgraden kan tildeles, får doktoranden skriftlig besked om, at vedkommende er blevet konfereret doktorgraden af Akademisk Råd.

Doktorbrevet overrækkes formelt ved en senere lejlighed fastsat af fakultetet.

Ønsker doktoranden at bestille en doktorring (se Bekendtgørelsens § 2, stk. 3), kan dette ske via:

Københavns Universitet, Fællesadministration, Koncernøkonomi, e-mail: oko-hovedkassen@adm.ku.dk. Som dokumentation for opnåelse af doktorgraden skal der vedhæftes en kopi af doktorbrevet.