Indlevering af doktorafhandling

Indlevering af materiale

Alt materiale (elektronisk og fysisk), som er nævnt nedenfor, skal indleveres til HE Forskeruddannelsen samtidigt:

 • Én OCR-læsbar pdf-fil med den samlede afhandling
 • Én OCR-læsbar pdf-fil med nedennævnte medforfattererklæringer

Filerne sendes til graduateschoolhealth@au.dk. Hvis filerne sendes i krypteret form, skal koden sendes i en separat e-mail til samme adresse.

Herudover skal følgende materiale indsendes til HE Forskeruddannelsen:

 • Udfyldt og underskrevet oplysningsskema
 • Et eksemplar af doktorandens ph.d.-afhandling eller evt. andre afhandlinger, som tidligere har dannet grundlag for tildeling af en akademisk grad.
 • En fyldestgørende publikationsliste (udover publikationer indeholdt i doktorafhandlingen)
 • Et fyldestgørende CV

HE Forskeruddannelsen kvitterer pr. e-mail  for det modtagne materiale, og al kommunikation mellem doktoranden, fakultetet og bedømmelsesudvalget foregår derefter via HE Forskeruddannelsen på den e-mailadresse, som doktoranden har anført i oplysningsskemaet.

Krav til form og sprog

Afhandlingen kan være en monografi eller en samling af artikler. Hvis den udformes som en samling af artikler, skal artiklerne være accepteret til publikation, før afhandlingen indleveres.
Derudover skal afhandlingen indeholde en sammenfattende redegørelse for de forskningsresultater, som forfatteren har opnået.

Denne oversigtsafhandling skal:

 • opsummere de opnåede resultater,
 • diskutere de metoder, som anvendes i originalarbejderne,
 • sætte resultater og metoder i relation til den internationale litteratur på området.

Hvis der indgår tidligere bedømte arbejder i doktorafhandlingen, skal der i sammenfatningen også redegøres for, hvilke nye forskningsresultater, der er opnået i forhold til det tidligere bedømte.
Kravene til afhandlingens indhold er nærmere beskrevet i Bekendtgørelsens § 5.

Oversigtsafhandlingen skal indeholde følgende elementer:

 1. Indledning
  Der skal i dette afsnit redegøres for de arbejder, som afhandlingen hviler på, f.eks. på følgende måde:
  "Arbejderne A og B har indgået som en del af (titel på afhandling, årstal)."
  "Arbejderne  C og D er baseret på de resultater, som danner grundlag for min afhandling (titel på f.eks. ph.d.-afhandling, årstal)."
  "De øvrige arbejder E og F eller deri indeholdte resultater har ikke tidligere været indleveret med henblik på opnåelse af en akademisk grad."
 2. Præsentation og diskussion af anvendte metoder
 3. Præsentation og diskussion af de opnåede resultater
 4. Konklusion

Fakultetet modtager afhandlinger affattet på dansk eller engelsk (se Bekendtgørelsens § 6). Andre affattelsessprog, herunder norsk og svensk, kan i det enkelte tilfælde godkendes af dekanen.

Om medforfattererklæringer

Hvis en doktorafhandling eller dele heraf er resultatet af et samarbejde, skal der medsendes en erklæring, underskrevet af medforfatterne og af forfatteren selv, om omfanget og karakteren af den enkeltes andel i gruppearbejdet (se Bekendtgørelsens § 5, stk. 4).

Tekstlighedsscreening

Alle doktorafhandlinger indleveret til Health screenes for tekstlighed efter samme retningslinjer som findes for ph.d.-afhandlinger.