Vejledning for bedømmelsesudvalg

Formandens opgaver

Bedømmelsesudvalgets formand er almindeligvis en fastansat, fagkyndig videnskabelig medarbejder (professor) ved fakultetet Health, Aarhus Universitet. Formanden er dermed universitetets/fakultetets repræsentant i udvalget.

Formanden er ansvarlig for, at bedømmelsen forløber efter de tidsfrister, som fakultetet fastsætter i det konkrete tilfælde, og efter bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 750 om doktorgrader af 14. august 1996 og i Aarhus Universitets og fakultetets retningslinjer om bedømmelsesarbejdet.

Formanden har ansvaret for at samle medlemmernes bidrag til udvalgets indstilling om antagelse til forsvar og sikre, at den samlede indstilling fremtræder som en ensartet tekst, er objektivt formuleret, og at den generelt er udformet i overensstemmelse med reglerne. Formanden skal på denne måde sikre, at indstillingen er egnet som grundlag for sagsbehandling hos hhv. dekanen og i Akademisk Råd.

Formanden skal desuden fordele arbejdet mellem bedømmelsesudvalgets medlemmer og aftale med disse, hvem der i forbindelse med forsvaret skal optræde som hhv. første og anden officielle opponent.

De øvrige medlemmers opgaver

Bedømmelsesudvalgets øvrige medlemmer er udefrakommende fagkyndige professorer – eller forskere på tilsvarende niveau. De varetager den grundlæggende faglige bedømmelse af doktorafhandlingen, udformer bidrag til udvalgets indstilling og optræder efter aftale med formanden ved forsvaret som officielle opponenter.

Praktiske oplysninger om udvalgets arbejde

  • Vejledning for bedømmelsesudvalg
  • ”Dekanens brev til formanden”

Ovennævnte dokumenter findes her: Regler og dokumenter

Praktiske oplysninger for udvalgets eksterne medlemmer

Formanden for bedømmelsesudvalget hjælper de eksterne medlemmer, hvis de har spørgsmål om bestilling af rejse og hotelovernatning i forbindelse med forsvaret. Udgifter hertil refunderes af fakultetet. Bilag for udgifterne indsendes til HE Forskeruddannelsen sammen med nedennævnte rejseafregning.

Der udbetales et honorar svarende til 20 VIP-timer for arbejdet i bedømmelsesudvalget. Honoraret udbetales, når bedømmelse og forsvar er afviklet.

  • Til brug for rejseafregning skal bedømmelsesudvalgets medlemmer udfylde "Tjenesterejseblanket for ikke AU-ansatte", som findes på siden "Medarbejderservice på AU".
  • Til brug for udbetaling af honorar skal bedømmelsesudvalget medlemmer udfylde dette oplysningsskema om honorarer

Vejledning for lederen af forsvaret