Helga og Peter Kornings Fond

Vejledning for ansøgninger til Helga og Peter Kornings Fond 2016: Ansøgninger indsendes i 3 eksemplarer til:

Helga og Peter Kornings Fond, Postboks 4070, 8260 Viby J.

Ansøgningsskemaet kan downloades fra fondens hjemmeside (www.korningfonden.dk), men ansøgninger modtages ikke som fax eller i elektronisk udgave. Da bestyrelsen har 3 medlemmer,  vil ansøgninger kun blive behandlet, hvis de fremsendes i 3 eksemplarer.

2) Ansøgningsfrist: Ansøgninger poststemplet efter 16/11 2016 kan ikke forventes behandlet.

3) Til uddeling 6. februar 2017 er afsat: Kr. 1.000.000.- .

Ingen bevillinger fra fonden kan overstige kr. 50.000.-.

4) Ansøgere fra Århus området kan søge om støtte til følgende formål:

a) Aktiv medvirken i lægevidenskabeligt møde i udlandet (abstract skal vedlægges)

b) Gennemførelse af lægevidenskabelige samarbejdsprojekter i udlandet

c) Faglig videreuddannelse og kurser i klinisk viden eller færdigheder i Danmark eller i udlandet indenfor hjerte- og karsygdomme og ortopædisk kirurgi. Der er tale om færdigheder eller indsigt , som man ikke kan opnå på sin egen arbejdsplads

d) Afholdelse af lægevidenskabelige konferencer eller symposier i Danmark, men ikke i udlandet

e) Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis vedrørende bevægeapparatet, cancer og hjertekredsløbssygdomme, herunder driftsudgifter og indkøb af mindre apparatur.

Fonden støtter kun ansøgninger fra ansøgere, som arbejder i Århus området og som er tilknyttet forskningsinstitutioner i Århus området. Vi støtter projekter, som foregår i Århus området – på hospitaler og universitetet, uanset om ansøger bor i andre byer i Danmark. Bopæl i Århus området er ikke tilstrækkeligt, dersom projekterne foregår andetsteds i Danmark. Hvis projekterne finder sted i andre byer end Århus, f. eks. i udlandet, er det en forudsætning for bevilling, at ansøger er tilknyttet en forskningsinstitution eller -gruppe i Århus området.

5) Der gives ikke støtte til:

Egen løn, løn til medarbejdere, trykning af publikationer, møder eller rejser som er afsluttede inden bevillingsdatoen den 6. februar 2017.

6) Ansøgningen skal skrives på dansk på skemaet og omfatter følgende:

Beskrivelse af formål, baggrund, motivation, plan for programmet og dets gennemførelse. Hvis der er tale om afholdelse af videnskabeligt møde omtales desuden nøjagtig dato, varighed og plan for mødet (højst 5 sider inkl. referencer). Hovedansøgers eget CV på højst 1 side, og ikke vejleders CV.

Liste over artikler (ikke abstracts) publiceret af hovedansøger de sidste 5 år.

Medsend ikke særtryk eller manuskripter. Indsendt materiale returneres ikke.

Udenlandske ansøgere, som ikke kan formulere en ansøgning på dansk, kan skrive den på engelsk. Ansøgningerne vil blive behandlet på et møde den 3. februar 2016 og kan kun såfremt ganske særlige omstændigheder gør det påkrævet, forventes behandlet på et tidligere tidspunkt.

7) Betingelser for tildeling:

Bevillingsbeløbets anvendelse skal specificeres, og må ikke anvendes til overhead.

Hvis ansøger har modtaget støtte til samme formål fra anden side, skal dette straks oplyses til sekretariatet. Eventuelt ikke anvendte midler skal returneres til fonden. 1 måned efter projektets afslutning skal bevillingshaver fremsende et kort regnskab for midlernes anvendelse.

8) Bedømmelsesudvalget består af:

Professor, dr. med. Torben Clausen, overlæge dr. med. Aage Nørgaard og advokat Jakob Nielsen.