Ledige stillinger

Postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion 1016283

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) ved Faculty of Health Sciences, Aarhus Universitet opslår i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord en stilling som Postgraduat klinisk lektor i urologi til besættelse pr. 1. februar 2019 og med en tidsbegrænset ansættelsesperiode på 5 år.

Stillingen:
Den postgraduate kliniske lektor har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord inden for specialet. Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord på: http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/funktionsbeskrivelser/.

Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling. Lektoren refererer til den ledende lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på CESU og til sekretariatschefen i Videreuddannelsesregion Nord.

Kvalifikationer:
Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Den postgraduate kliniske lektor: 

• skal være speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord

• skal være lektorkvalificeret efter Aarhus Universitets retningslinjer

• forventes at have, eller inden for de første år at erhverve sig, nødvendig formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS point

• har erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse (fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor, mv)

• har erfaring med udvikling af kurser (fx kursusleder, udvikling af workshop, underviser)

• kan agere i det politiske/administrative system

• kan afbalancere mange forskellige hensyn

• kan skabe fremdrift og udvikling

Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende lektor Bente Malling, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet, mobil: 30 92 23 11 eller til formanden for Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion Nord, Lone Winther Jensen, mobil: 40 27 82 97 Ansættelse

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter.

Den postgraduate kliniske lektor aflønnes med et honorar på kr. 47.600 årligt i 31.03.2012-niveau svarende til kr. 51.168,67 årligt i aktuelt niveau.

Der skal gøres opmærksom på, at man maksimalt kan beklæde to lektorater af ovenstående omfang ved Aarhus Universitet.

Den afdeling/praksis, hvor lektoren er ansat, vil blive kompenseret for lektorens reducerede deltagelse i afdelingens arbejde i et omfang svarende til antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt opslås i specialet i Videreuddannelsesregion Nord. For lektorer, der ikke er ansat på en hospitalsafdeling, kan der ske udbetaling af kompensation til egen klinik/praksis.

Ansættelse vil evt. kunne finde sted som ekstern lektor, hvor kun undervisningsmæssige kvalifikationer vægtes.

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste samt undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger - klinisk lektor skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale. Op til 5 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes.

Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.12.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.