Master i Klinisk Sygepleje

Masteruddannelsen giver de studerende personlige og faglige kompetencer
til selvstændigt at varetage komplekse opgaver inden for klinisk sygepleje.

Master i Klinisk Sygepleje forbereder dig til at blive ekspert i klinisk sygeplejepraksis og sikre sammenhæng mellem forskning og praksis. På uddannelsen kommer du til at arbejde med sygeplejefaglig teori, videnskabsteori, forskningsmetoder, evidensbasering af sygeplejen samt metoder til udvikling af klinisk praksis.

Målgruppe

Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje henvender sig til sygeplejersker og andre med beslægtede mellemlange videregående sundhedsuddannelser, som allerede har eller fremover vil få opgaver, hvortil der kræves klinisk ekspertise og videregående færdigheder i opsøgning, vurdering og brug af ny viden.

På uddannelsen opnår du kompetencer i

 •  at varetage og rådgive i forhold til komplekse udøvende og ledende kliniske funktioner i klinisk praksis på baggrund af højeste internationale forskning inden for fagområdet.
 •  at implementere forskningsbaseret sygepleje
 •  at planlægge og gennemføre kliniske udviklings- og forskningsprojekter
 •  at varetage komplekse udøvende og ledende og vejledende kliniske funktioner i sygeplejepraksis

Uddannelsens opbygning

Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje består af fire obligatoriske moduler, hvoraf det afsluttende er et masterprojekt.

Der er progressionsbestemmelse på uddannelsen, hvilket betyder, at Modul 1 skal være bestået, før der kan aflægges prøve i modul 2 og 3. Modulerne 1-3 skal desuden bestås før modul 4.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsundervisning over 4 semestre og kan afsluttes inden for en tidsramme på 2 år, og den har et samlet omfang på 60 ECTS-point (1 årsværk).

60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. en heltidsstuderendes arbejdsbelastning i et år.

Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den er påbegyndt.

Uddannelsen fordrer en væsentlig selvstændig og opsøgende indsats fra de studerende, ligesom der lægges op til dannelse af studiegrupper i hele forløbet.

Undervisning og eksamen

Undervisning

Undervisningen foregår i Aarhus ved Sektion for Sygepleje og er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, diskussion, øvelser og vejledning.

Modul og indskrivningsperiode

Tidspunkt for undervisning

Modul 1: Sygeplejefagets kliniske praksis

1. september 2017 – 31. januar 2018

4 to-dagesseminarer 

I efteråret 2017 er der undervisning (torsdag/fredag) i følgende uger 36, 40, 45, 49.

Modul 2: Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis

1. februar 2018 – 31. august 2018

5 to-dagesseminarer 

I foråret 2018 er der undervisning (torsdag/fredag) i ugerne 5, 9, 12, 15, 18.

Modul 3: Udvikling i klinisk sygeplejepraksis

1. september 2018 - 31. januar 2019

 

4 to-dagesseminarer (torsdag/fredag)

Forventes afholdt i ugerne 35, 39, 44, 48. 

Modul 4: Masterprojekt

1. februar 2019 - 31. august 2019

Individuel vejledning

 


Eksamensdatoer

Du kan få oplysninger om forventede eksamensdatoer på hjemmesiden studerende.au.dk/studier/fagportaler/mks/undervisningogeksamen/

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisning og eksamen.

Undervisning i Emdrup

Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje udbydes i Aarhus men afhængigt af antallet af optagne, kan der blive mulighed for undervisning på Modul 2 og Modul 3 i både Aarhus og Emdrup.

Adgangskrav

Adgangskravene til Master i klinisk sygepleje er:

 • En professionsbachelor i sygepleje eller
 • en sygeplejerskeuddannelse i henhold til tidligere bekendtgørelser og anordninger om sygeplejerskeuddannelsen. 

Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring i forlængelse af den adgangsgivende eksamen. 

Ansøgere skal være i stand til at følge undervisningen på dansk.

Udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag skal derfor senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, have bestået studieprøven i dansk med karakteren 7 eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Statsborgere fra de nordiske lande er undtaget fra danskprøvekravene.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk, og at du har adgang til computer og internet.

Dispensation fra adgangskrav

På grundlag af individuel, faglig vurdering kan der dispenseres fra adgangskravene, hvis universitetet skønner, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en af de adgangsgivende uddannelser.

Universitetet har ikke hjemmel til at dispensere fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring efter erhvervelse af adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning. 

Faglige udvælgelseskriterier

Over en årrække har vi oplevet en stigning i antallet af ansøgninger til uddannelsen. Da der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, er universitetet ofte nødt til at afvise kvalificerede ansøgere med henvisning til kapaciteten på uddannelsen.

Det er derfor vigtigt, at du redegør for din interesse for fagområdet og vedhæfter dokumentation for relevant erfaring i forhold til uddannelsen, da dette kan være afgørende for, om du bliver optaget.

Vi ser også gerne, at du vedhæfter et CV.

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte og kvalificerede ansøgere, end der er ledige pladser, vil pladserne blive tilbudt de ansøgere, der kan dokumentere, at de opfylder flest af de faglige udvælgelseskriterier.

De faglige udvælgelseskriterier er:

 • Ansøgere, der i forlængelse af deres adgangsgivende eksamen, kan dokumentere (eksamensbevis(er)) at have suppleret deres adgangsgivende uddannelse med yderligere kompetencegivende uddannelse, fx
  • suppleringsuddannelsen i sygepleje
  • to eller flere moduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse
  • en sygeplejefaglig specialuddannelse
  • eller tilsvarende. 
 • Ansøgere, der kan dokumentere erfaring med videnskabeligt- eller udviklingsarbejde. Dokumentation kan fx være udtalelse fra nøgleperson om din funktion, projektbeskrivelse, dokumentation for deltagelse m.m.
 • Ansøgere, der kan dokumentere at have været med til at publicere i videnskabelige tidsskrifter, fagtidsskrifter eller tilsvarende. Vedhæft artikel eller dokumentation for, hvor og hvornår udgivelsen er sket.
 • Ansøgere, der kan dokumentere specifikke faglige forudsætninger inden for klinisk sygepleje. Fx gennem ansættelser som kliniske specialister eller tilsvarende. Dokumentation er fx udtalelse fra leder, kopi af ansættelsesforhold m.m.

Såfremt det ikke er muligt at fordele alle pladser ud fra ovenstående kriterier, vil de resterende pladser blive fordelt ud fra en argumenteret redegørelse for, hvorfor ansøgeren gerne vil optages på uddannelsen. Redegørelsen vedhæftes ansøgningen.

For at udvælgelseskriterium kan blive taget i betragtning, skal det være dokumenteret og vedhæftet i PDF.

Svar på ansøgning

Ansøgningsfristen er 1. maj hvert år.

Senest 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen pr. modul 18.000 kr./72.000 kr. for hele uddannelsen.

Der må påregnes udgifter på ca. 1.500 - 2.000 kr. pr. modul til indkøb af litteratur.

Flere oplysninger om deltagerbetaling, herunder forbehold for prisstigninger samt reglerne for afmelding og refundering.

Kompetencer og karriere

En Master i Klinisk Sygepleje opnår kompetencer, så masteren kan

 •  Varetage og rådgive i forhold til komplekse udøvende og ledende kliniske funktioner i klinisk praksis på  baggrund af højeste internationale forskning inden for fagområdet.
 •  Selvstændigt tage initiativ til og indgå i såvel fagligt som tværfagligt samarbejde
 •  Implementere forskningsbaseret sygepleje
 •  Medvirke i at planlægge og gennemføre kliniske udviklings- og forskningsprojekter
 •  Kan varetage komplekse udøvende og ledende og vejledende kliniske funktioner i sygeplejepraksis

Med sigte på at du opnår ovenstående kompetencer, er der etableret et samarbejde mellem Afdeling for Sygeplejevidenskab og kliniske vejledere med akademisk kompetence. Denne tutorordning giver dig muligheder for i hele forløbet at forankre dine studier i klinisk praksis.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for
masteruddannelsen i klinisk sygepleje (2014 - med senere ændringer).

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ofte stillede spørgsmål

Jeg kan kun få finansieret ét modul af gangen

Master i Klinisk Sygepleje udbydes kun som en hel uddannelse. Du kan godt søge om optagelse på uddannelsen, selvom du ikke har fuldt overblik over finansieringen heraf.

Fakta om uddannelsen

VARIGHED September 2018-august 2020 (deltid)
VÆGT 60 ECTS-point
PRIS 18.000 kr. pr. modul
ANSØGNINGSFRIST

1. maj 2018

UNDERVISNING Seminarer på hverdage (torsdage/fredage)
STED Aarhus

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering

Efter- og Videreuddannelse, HE Studier
evu.health@au.dk
Tlf. 8715 3071

Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen

Uddannelsesleder og lektor Annelise Norlyk
Sektion for Sygepleje
an@ph.au.dk
Tlf.  2911 9738