Akademiuddannelsen i
Odontologisk Praksis

Uddannelsen henvender sig til klinikassistenter på private og offentlige tandklinikker
og giver de teoretiske og praktiske kompetencer, der efterlyses i tandplejen.

Mange tandklinikassistenter vil fremover varetage flere selvstændige arbejdsopgaver inden for både patientbehandling og administration. En mere central plads i tandplejeteamet giver øget fokus på faglighed, teamsamarbejde, kommunikation og personlig udvikling. I uddannelsen bygger du videre på dine erfaringer fra det daglige arbejde på tandklinikken og får de teoretiske og praktiske kompetencer, der efterspørges i fremtidens tandpleje. Uddannelsen henvender sig til klinikassistenter på private og offentlige tandklinikker.  

Modulerne kan kombineres med moduler fra andre uddannelser på akademiniveau. 
Uddannelsen udbydes som enkeltmoduler.

Moduler i foråret 2018

Obligatorisk modul: Service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker

Temaer omfatter bl.a. lovgivning, servicebegrebet, kvalitetsstyringssystemer, projektstyring, kvalitetskultur, organisationsforståelse og procedurebeskrivelser.

Varighed:  Februar 2018 - juni 2018
Vægt: 10 ECTS-point
Datoer for undervisning: Annonceres her.
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, 8 undervisningsdage (teori) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken.
Pris: 9.250

AFLYSES: Valgmodul: Implantologi og kirurgi

Temaer omfatter bl.a. kirurgiske procedurer, implantatbehandlinger, medicinske risikopatienter, planlægning og gennemførelse af klinisk hygiejne, opdækning og assistance, præ- og postoperativ medicinering, komplikationer, patientinformation samt ledelse, uddannelse og supervision af andre klinikassistenter.

Varighed: Februar 2018 - juni 2018
Vægt: 10 ECTS-point
Datoer for undervisning: Annonceres her
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, 9 undervisningsdage (teori og praksis) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken.
Pris: 11.750

Valgmodul: Tandpleje for børn og unge

Temaer omfatter sundheds- og sygdomsopfattelser, kulturforståelse og kommunikation, caries, kost, erosioner, parodontal sygdom og slimhindelidelser, supragingival tandrensning, traumatologi, sårbare og udsatte børn og unge, okklusionsudvikling, sundhedspædagogik og tværfagligt samarbejde Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, 10 undervisningsdage (teori) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken.

Varighed: Februar 2018 - juni 2018
Vægt: 10 ECTS-point 
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, 10 undervisningsdage (teori) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken.
Datoer for undervisning: Annonceres her.   
Pris: 9.900

Obligatorisk modul: Afgangsprojekt

Det skriftlige afgangsprojekt danner afslutningen på uddannelsen. Projektet baseres på praksisnære problemstillinger og udviklingsbaserede løsninger i forhold til brugere af tandplejen samt mono- og tværfaglige samarbejdspartnere.

Varighed: Februar 2018 - juni 2018
Vægt: 10 ECTS-point 
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, enkelte undervisningsdage samt selvstudium og udarbejdelse af skriftligt afgangsprojekt.
Pris: 7.100

 

Moduler i efteråret 2017

Implantologi og kirurgi (Aflyst)

Temaer omfatter bl.a. kirurgiske procedurer, implantatbehandlinger, medicinske risikopatienter, planlægning og gennemførelse af klinisk hygiejne, opdækning og assistance, præ- og postoperativ medicinering, komplikationer, patientinformation samt ledelse, uddannelse og supervision af andre klinikassistenter.

Varighed: September 2017 - januar 2018
Omfang: 10 ECTS-point
Datoer for undervisning: Annonceres her
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, 9 undervisningsdage (teori og praksis) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken.
Pris: 11.500 kr. 

Ortodonti

Temaer omfatter bl.a. lovgrundlag og journalføring, teori om væv, vækst og udvikling, ortodontiske registreringer (studiemodeller, røntgen, klinisk foto), diagnoser og behandlingsplanlægning, ortodontiske behandlinger, materialelære, bonding, fremstilling af skinner og retainere samt kommunikation og vejledning. 

Varighed: September 2017 - januar 2018
Omfang: 10 ECTS-point
Datoer for undervisning: Annonceres her
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, 9 undervisningsdage (teori og praksis) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken
Pris: 11.500 kr.

Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling

Temaer omfatter bl.a. lovgivning, sundhedsfremme og forebyggelse, anerkendende kommunikation, caries, gingivitis og tanddannelsesforstyrrelser,  risikovurdering, okklusionsudvikling, akutte tilstande og sundhedspædagogik samt sundhedsvurdering og non-operativ behandling.

Varighed: September 2017 - januar 2018
Omfang: 10 ECTS-point
Datoer for undervisning: Annonceres her
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, 9 undervisningsdage (teori) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken.
Pris: 9.400 kr.

Obligatoriske moduler

Kommunikation i tandplejen

Temaer omfatter bl.a. kommunikationsformer, positiv psykologi, pædagogik og læring, menneskesyn, kulturforståelse og etik, sundhedsfremmebegrebet, skriftlig kommunikation og markedsføring, forebyggelse og håndtering af konflikter og professionel kontakt med patienter og samarbejdspartnere.

Varighed: September 2017 – januar 2018
ECTS: 10 
Datoer for undervisning: Annonceres her  
Sted: Aarhus, 12-14 uger, 8 undervisningsdage (teori) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken.
Pris: 8.900 kr.

Afgangsprojekt

Det skriftlige afgangsprojekt danner afslutningen på uddannelsen. Projektet baseres på praksisnære problemstillinger og udviklingsbaserede løsninger i forhold til brugere af tandplejen samt mono- og tværfaglige samarbejdspartnere.

Varighed: September 2017 - januar 2018
ECTS: 10
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, enkelte undervisningsdage samt selvstudium og udarbejdelse af skriftligt afgangsprojekt.
Pris: 6.900 kr.

 

 

Uddannelsen har skiftet navn

Fra september 2016 har uddannelsen skiftet navn fra Videreuddannelsen i odontologisk praksis til Akademiuddannelsen i odontologisk praksis. Det sker fordi uddannelsen skal indgå i Bekendtgørelse om akademiuddannelse under fagområdet: velfærd, undervisning og sundhed. I samme forbindelse udgår modulet ”Oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling”, der erstattes af to nye moduler: ”Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling” og ”Tandpleje for børn og unge".

Er du allerede optaget på uddannelsen vil dine afsluttede moduler stadig kunne indgå som del af Akademiuddannelsen i odontologisk praksis.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen pr. modul varierer og kan findes i oversigten over fagmoduler.

Adgangskrav

Adgang til optagelse på Videreuddannelsen i odontologisk praksis eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med

  • en relevant erhvervsuddannelse
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse eller
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre før nævnte.

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Forudsætningen for at blive optage på de kliniske moduler (Ortodonti, Protetik, Oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling, Implantologi og kirurgi samt Tandpleje for borgere med særlige behov) er, at ansøgeren har mulighed for at arbejde inden for fagområdet.

Ansøgere alene med en adgangsgivende uddannelse, eller alene med mindst 2 års erhvervserfaring kan optages på et fagmodul, men skal have opfyldt ovennævnte adgangskrav for at gennemføre afgangsprojekt.

I tilfælde af, at der er flere ansøgere end studiepladser til et fagmodul, vægtes i prioriteret rækkefølge følgende kriterier:

  1. Dokumenteret erhvervserfaring inden for modulets fagområde
  2. Dokumenteret uddannelse/efteruddannelse inden for modulets fagområde
  3. Tidspunkt for modtagelse af ansøgning (først-til-mølle princippet).

Ansøgning og dokumentation

Se ansøgningsfrist for optagelse på et modul i højre menu.

Universitetet anvender det digitale ansøgningssystem STADS DANS, og vi modtager derfor ikke længere ansøgningsskemaer i papirform til denne uddannelse.

Har du ikke tidligere været optaget, skal du som min. vedhæfte følgende dokumentation:

  • kopi af relevant eksamensbevis
  • dokumentation for to års relevant erhvervserfaring (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis og seneste lønseddel).

Al dokumentation skal være navngivet med en sigende titel, fx eksamensbevis, lønseddel m.m.

Senest 4 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Fakta

Varighed Februar 2018 - juni 2018 (deltid)
Pris 7.100 - 11.750 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist 15. november 2017
Undervisning Heldagsseminarer
Sted Aarhus
Vægt 10 ECTS-point pr. modul

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering

Efter- og Videreuddannelse, HE Studier
evu.health@au.dk
Tlf. 8715 3071

Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen

Helle Hornhaver, koordinator for Efter- og Videreuddannelse
Tlf.: 8716 8274
E-mail: hornhaver@dent.au.dk