Diplomuddannelsen i Oral Helse

Uddannelsen giver et bredere perspektiv på den daglige praksis på tandklinikken og styrker dine teoretiske og praktiske færdigheder.

Diplomuddannelsen i Oral helse er videreuddannelse på bachelorniveau, som styrker fagligheden og giver indsigt i ny viden og forskning.

Formålet med Diplomuddannelse i oral helse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage højt kvalificerede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for de områder af tandplejen som uddannelsens moduler omfatter. Uddannelsens formål retter sig mod udvikling af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet perspektiv eller en ny faglig kompetence. Endvidere er formålet at kvalificere den enkelte til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder.

Modulerne kan kombineres med moduler fra andre sundhedsfaglige diplomuddannelser. 
Uddannelsen udbydes som enkeltmoduler.

Moduler i efteråret 2017

Valgmodul: Pædodonti

Temaer er bl.a. anerkendende kommunikation, børn og unges udvikling og levevilkår, sundhedsfremme, risikovurdering, tværfagligt samarbejde, diagnostiske metoder og behandlingsplanlægning.

Varighed: September 2017 til januar 2018
Vægt: 10 ECTS-point
Datoer for undervisning: Annonceres her
Sted: Aarhus, deltid, heltid, 10-12 uger, 9 undervisningsdage (enkelte som e-læring)
Pris: 11.000 kr.

Fagmodul: Oral diagnostik og prognosevurdering

Temaer er bl.a. tandplejens lovgrundlag og rammer, professionsetik, den medicinske risikopatient, sammenhæng mellem oral og almen helse, screening af patienter i forbindelse med nødbehandling, herunder differentialdiagnostik, cariologi og parodontologi, risikokommunikation, behandlingsplanlægning og prognosevurdering.

Varighed: September 2017 - januar 2018
Vægt: 10 ECTS-point
Datoer for undervisning: Annonceres her
Sted: Aarhus, deltid, 10-12 uger, 9 undervisningsdage
Pris: 14.500 kr.

Fagmodul: Ortodonti I

Temaer er bl.a. vækst og udvikling, diagnostik, alle faser i behandlingsplanlægningen, kommunikation og motivationspsykologi, lovgrundlag og opgavefordelingen mellem tandplejer og specialtandlæge.

Varighed: September 2017 til januar 2018
Vægt: 10 ECTS
Datoer for undervisning: Annonceres her
Sted: Aarhus, deltid, 10-12 uger, 8 undervisningsdage 
Pris: 13.500 kr. 

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet danner afslutningen på diplomuddannelsen i oral helse. Projektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering og håndtering af praksisnære problemstillinger inden for oral helse gennem anvendelse af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Varighed: Februar 2017 til august 2017
Vægt: 15 ECTS-point
Datoer for undervisning: Annonceres her
Sted: Aarhus, deltid, 11 uger, 2-3 undervisningsdage og vejledning
Pris: 12.700 kr.

Moduler i foråret 2017

Valgmodul: Parodontologi

Temaer er bl.a. symptomer og diagnostik, strukturbiologi og epidemiologi, systematisk behandlingsplanlægning og motivation, non-kirurgisk og kirurgisk fase, kvalitetssikring, vedligeholdelse samt øvrige parodontalt relaterede emner, fx endodonti og kirurgi. 

Varighed: februar 2017 til august 2017
ECTS: 10
Sted: Aarhus, deltid, 11 uger, 10 undervisningsdage
Datoer: Se datoer for undervisning
Pris: 28.000 kr.

Valgmodul: Pædodonti - Aflyst

Temaer er bl.a. anerkendende kommunikation, børn og unges udvikling og levevilkår, sundhedsfremme, risikovurdering, tværfagligt samarbejde, diagnostiske metoder og behandlingsplanlægning.

Varighed: Februar 2017 til august 2017
ECTS: 10 ECTS
Sted: Aarhus, deltid, heltid, 6-7 uger, 8 undervisningsdage
Pris: 11.000 kr.

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet danner afslutningen på diplomuddannelsen i oral helse. Projektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering og håndtering af praksisnære problemstillinger inden for oral helse gennem anvendelse af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Varighed: Februar 2017 til august 2017
Vægt: 15 ECTS-point
Sted: Aarhus, deltid, 11 uger, 2-3 undervisningsdage og vejledning
Pris: 12.700 kr.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen pr. modul varierer og kan findes i oversigten over fagmoduler.

Flere oplysninger om deltagerbetaling, herunder reglerne for afmelding og refundering af deltagerbetaling.

Adgangskrav

Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i oral helse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført

  • en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).

Desuden skal ansøgeren have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

For valgmodulerne Ortodonti I og Ortodonti II forudsættes, at den studerende arbejder med ortodonti i daglig praksis og har tilknytning til en specialtandlæge i 8 ud af de 11 uger, modulet varer.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

I tilfælde af, at der er for mange ansøgere til et modul, vægtes i prioriteret rækkefølge følgende kriterier:

  1. Dokumenteret erhvervserfaring inden for modulets fagområde
  2. Dokumenteret uddannelse/efteruddannelse inden for modulets fagområde.

Såfremt der ikke kan skelnes mellem flere lige kvalificerede ansøgere, vil tidspunkt for modtagelse af ansøgning blive afgørende.

Ansøgning og dokumentation

Næste ansøgningsfrist kan du finde i højre menu.

Universitetet anvender det digitale ansøgningssystem STADS DANS, og vi modtager derfor ikke længere ansøgningsskemaer i papirform til denne uddannelse.

Du skal som min. vedhæfte følgende dokumentation:

  • kopi af relevant eksamensbevis
  • dokumentation for to års relevant erhvervserfaring (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis og seneste lønseddel).

Al dokumentation skal være navngivet med en sigende titel, fx eksamensbevis, lønseddel m.m.

Senest 4 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Fakta om uddannelsen

Varighed September 2017 - januar 2018 (deltid)
Pris 11.000 - 14.500 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist 1. juni 2017
Undervisning Heldagsseminarer
Sted Aarhus
Vægt 10-15 ECTS-point

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering

Efter- og Videreuddannelse, HE Studier
evu.health@au.dk
Tlf.:  8715 3071

Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen

Helle Hornhaver, koordinator for efter- og videreuddannelse
Tlf.: 8716 8274
E-mail: hornhaver@dent.au.dk