Donationsordning

Lukning i forbindelse med renovering af donationsfaciliteterne

I perioden fra 5.7.2024 til og med 22.7.2024, kan vi pga. renovering af donationsfaciliteterne desværre ikke modtage donationer.

Ved dødsfald d. 22.7.2024 kan donationer dog modtages tirsdag d. 23.7.2024.

Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet har i lighed med universiteterne i København og Odense en donationsordning, som gør det muligt for danske statsborgere at donere sig til videnskab, forskning og undervisningsbrug ved lægeuddannelsen.

Kontakt os for nærmere oplysninger

Kontakt os på telefonnummer 87 16 71 71, hvis du har spørgsmål eller for at rekvirere et skema til brug for donation af legeme til videnskab og uddannelse på Aarhus Universitet.

Kontaktpersoner:

  • Konservator Esben Thorup Boel
    Telefon: 28 99 25 09
  • Konservator Carina F.O. Leerhøy
    Telefon: 60 20 26 43
  • Konservator Jesper Hotherhøj Jensen
    Telefon: 60 20 26 06

Yderligere oplysninger vedrørende aftale om donation

1. Generelle bemærkninger

1.1 En aftale om donation anerkendes som gyldig, når donor - på tidspunktet for dens afgivelse – er myndig og i stand til at forstå den trufne beslutning. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis Donors nærmeste pårørende evt. egen læge, sygehus eller plejehjem orienteres om donors beslutning. Dette er op til Donor at sikre sig dette.

1.2. Yderligere oplysninger vedrørende fremgangsmåden ved donation, eller hvad denne indebærer, gives gerne af Aarhus Universitet (AU) ved henvendelse på tlf. 8716 7171.

2. Tidsmæssige perspektiver og ophævelse af Aftalen

2.1. Brugen af det afdøde legeme tager tid, hvorfor tidsrummet mellem dødens indtræden og urnenedsættelsen / jordfæstelsen oftest er længere end normalt. Det kan vare fra nogle få dage og op til 2 år.

2.2. Donationen kan til enhver tid ophæves ved skriftlig henvendelse til AU jf. punkt 5 i Aftalen. Ligeledes må AU forbeholde sig ret til at kunne annullere donationen, når særlige forhold gør sig gældende. Dette kan fx omfatte dødsfald uden for landets grænser, særligt smitsomme sygdomme, større kirurgiske indgreb på legemet, obduktion, omfattende kvæstelser (fx ved en trafikulykke), udtalt overvægt eller andre specielle omstændigheder. Hvis donation ikke skulle kunne gennemføres, gør det ikke Donors ønske herom mindre vigtigt eller AU mindre taknemmelig for donationen.

2.3. Dele af legemet kan indgå i AU's samlinger i en længere årrække, og disse dele vil senere blive kremeret og nedsat i anonym fællesgrav på en kirkegård i Aarhus.

3. Hvad bruges vævet til

3.1. Det afdøde legeme eller væv udtaget som nævnt i pkt. 2.3 bruges til stor gavn for de sundhedsfaglige uddannelser – først og fremmest lægeuddannelsen samt videreuddannelse af læger. Det vil endvidere blive brugt til forskning i sygdomme samt udvikling af nye behandlingsmetoder.

4. Hvem får adgang

4.1. Kun ansatte tilknyttet donationsordningen får kendskab til hvilket legeme eller væv, der hører til nærværende aftale. Dette gælder både i Donors livstid og under opbevaring af det afdøde legeme på AU.

4.2. Det vil være de nævnte faggrupper i pkt. 3.1, der får adgang til legemet og/eller vævet.

4.3. AU kan ikke give information om eventuel dødsårsag eller lignende til de efterladte.

4.4. AU holder viden om, hvem der har underskrevet denne Aftale, fortroligt medmindre der i forbindelse med dødsfaldet stilles spørgsmålstegn ved, om Donor har underskrevet denne Aftale. I disse tilfælde vil AU i bekræftende fald være nødt til at informere herom.

5. Hvordan behandles vævet

5.1. Når AU modtager legemet, behandles det, så de naturlige processer, der automatisk går i gang ved et dødsfald stoppes, for bedst muligt at bevare vævet, så det kan anvendes i henhold til pkt.3.

6. Bemærkninger vedrørende de tilsendte Aftaler

6.1. For at forebygge enhver form for misforståelse bedes Donor udfylde alle punkter omhyggeligt og enslydende i de to fremsendte Aftaler. Efter at Aftalerne er blevet underskrevet, returneres de begge i den medfølgende frankerede kuvert. Efter journalisering og underskrift fra AU vil den ene Aftale blive returneret til Donor til opbevaring i hjemmet sammen med et donorkort, som Donor kan bære på sig. Den anden Aftale arkiveres på AU.

6.2. Ifølge loven skal Aftalen underskrives af to myndige vitterlighedsvidner. Er der kun ét vitterlighedsvidne, skal dette være Donors egen læge.

7. Forholdsregler ved dødsfald

7.1. Det er af stor betydning, at afdøde donor overføres hurtigst muligt til AU, som derfor snarest efter dødsfaldet skal kontaktes tlf. 8716 7171. Uden for AU's normale arbejdstid kan der ringes til Begravelse Danmark, tlf. 8612 5895.

7.2. Hvis højtidelighed ønskes inden transporten til AU, anmoder AU om, at denne finder sted så hurtigt som muligt - helst inden for et døgn efter dødsfaldet.

7.3. Aftale om hvad der skal ske med afdøde efter, at AU har afsluttet brugen af legemet, skal indgås af dødsboet.

8. Udgifter

8.1. AU dækker kun de udgifter, der er til transport i Jylland til AU og herefter til krematoriet Vestre Kirkegård i Aarhus samt klassik hvid kiste.

8.2. AU påtager sig ikke andre udgifter omkring begravelsen, fx til kremering, honorar til bedemand, køb, forsendelse og nedsættelse af urne, blomster og annoncer samt køb, fornyelse og vedligeholdelse af gravsted eller gravsten.

Kontakt

Donationsordningen
Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet
Wilhelm Meyers Allé 3
Bygn. 1233-34
8000 Aarhus C

Telefon: 87 16 71 71  

Overordnet ansvarlig

Professor Annemarie Brüel
E-mail: mb@biomed.au.dk