Råd, nævn og udvalg

Advisory Board

Advisory Board på Aarhus Universitet, Health blev etableret i 2012 og består af eksterne medlemmer med forskellige ekspertiser og interesser inden for sundhedsvidenskabelig forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling.

Advisory Board rådgiver dekanen og den øvrige ledelse på Health om blandt andet fakultetets strategi og udvikling og bidrager på den måde til den løbende kvalitetssikring af aktiviteterne på fakultetet.

Advisory Board mødes hvert andet år.

Medlemmer af Advisory Board:

Navn  Institution
Andrew Bowie  Trinity College Dublin
Anne-Marie Engel LEO Foundation 
Darine Ghanem Roche
Dorte Arnbjerg Lundbeck
Janet Metcalfe VITAE
Julia Fox Truvic
Katarina Mårtensson  Lund University
Mads Frederik Rasmussen Novo Nordisk
Mike Curtis  King’s College London
Paul Stewart  University of Leeds
Robert Kronstrand  Linköping University
Ruth Müller TUM
Timme Bisgaard Munk Kommunikationsforum.dk

Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne ved Aarhus Universitet, Health består af repræsentanter fra private og offentlige virksomheder, organisationer og institutioner. Medlemmerne i de enkelte aftagerpaneler skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelsen giver adgang til.

Udpegningen til aftagerpanelerne foretages af rektor efter indstilling fra dekanen. De enkelte medlemmer udpeges for tre år ad gangen.

Aftagerpanelerne mødes med studienævn og andre repræsentanter for fakultet 1-2 gange årligt. Aftagerpanelernes rolle er blandt andet:

 • at rådgive om uddannelserne på Aarhus Universitet, Health, herunder deres relevans og samspil med det omgivende samfund, kandidaternes kvalifikationer og optagelsesbetingelser på uddannelserne.
 • at bidrage med aktuel viden om arbejdsmarkedets kompetencebehov og derigennem rådgive om uddannelsernes udvikling samt deres indholdsmæssige og strukturelle planlægning.
 • at stille forslag til nye uddannelsestiltag, både hvad angår eksisterende og evt. kommende uddannelser.
 • at udvikle samarbejde mellem den enkelte uddannelse og arbejdsmarkedet.
 • at forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen.
   

Uddannelser med aftagerpaneler på Health:


Aftagerpanelerne på universitetsuddannelserne er etableret i henhold til Bekendtgørelse af lov om universiteter.

Akademisk Råd

Akademisk Råds opgaver og sammensætning

Akademisk Råd skal:

 • udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger
 • udtale sig om de centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling
 • indstille forslag til rektor om sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger
 • tildele ph.d.- og doktorgraden.

Herudover kan Akademisk Råd udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger.

Akademisk Råd består af repræsentanter for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og repræsentanter for de studerende.

Rådets medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, de ph.d.-studerende og de studerende.

Læs mere om Akademisk Råd på Health

Erhvervsudvalg

Formål

Erhvervsudvalget ved Aarhus Universitet, Health skal bidrage til værdiskabelse, innovationskraft og forøget konkurrenceevne i samfundet ved at styrke samarbejde mellem fakultetet, erhvervslivet og den offentlige sektor.

Erhvervsudvalgets opgaver

 • Styrke fakultetets samarbejde med erhvervsliv og offentlige institutioner, både på forsknings- og uddannelsesområdet
 • Sikre videndeling, koordinering og implementering af aktiviteter inden for erhvervsområdet på tværs af fakultetet og i sammenhæng med AU’s Erhvervsudvalg og Uddannelsesudvalg
 • Udarbejde strategi for aftaler med virksomheder

Erhvervsudvalgets medlemmer

Health Forskningsforum

Formål

Formålet med Health Forskningsforum er at fremme initiativer på tværs af Health og bidrage til, at fakultetets visioner inden for forskning, talentudvikling og rekruttering nås.

Medlemmer

Kommissorium

Læs kommissoriet for Health Forskningsforum (PDF)

Health Uddannelsesforum

Formål

Uddannelsesforum har til opgave at bidrage til den løbende sikring og udvikling af kvalitetsarbejdet på Health med henblik på at identificere behovet for fælles drøftelser, initiativer og retningslinjer, herunder at følge studienævnenes arbejde blandt andet under hensyntagen til de studerendes retssikkerhed.

Medlemmer

Kommissorium

Læs om kommissorium for Health Uddannelsesforum (HUF), som er fakultetets centrale koordinerende og rådgivende organ på det taktiske niveau. Læs herunder om HUFs formål, sammensætning, arbejdsform og inddragelse (PDF)

Ligestillingsudvalg

Det er Healths ambition at være et fakultet, hvor alle – studerende som ansatte – oplever at være del af et inkluderende arbejds- og studiemiljø.

Health Ligestillingsudvalg skal sikre handling på indsatser, der fremmer diversitet og ligestilling på fakultetet.

Se mere om ligestillingsudvalgets medlemmer og indsatser

Studienævn

Studienævnenes opgave

Studienævnene er sammensat af repræsentanter for de studerende og det videnskabelige personale – lige mange af hver. Studienævnene udarbejder forslag til studieordninger, behandler dispensationer og er i det hele taget stedet, hvor uddannelsernes indhold og form diskuteres.

Studielederne er ansvarlige for følgende opgaver:

 • den daglige ledelse af studienævnenes uddannelser
 • udmøntning af fakultetets strategi og handlingsplan inden for uddannelsesområdet
 • rådgivning af dekanen i faglige spørgsmål

Endelig holder studielederne og institutlederne sig gensidigt orienteret og samarbejder om udvikling, herunder de fysiske rammer, pædagogiske tiltag osv.

Studienævn

De enkelte studienævn præsenteres på studieportalerne. Find oplysninger på medlemmerne af studienævnene på siderne for: