Afgangsprojekt

Det skriftlige afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.  

Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 
50 ECTS er gennemført og bestået, så man med Afgangsprojektets 10 ECTS point opnår de
60 ECTS point, uddannelsen kræver.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område. Emne og problemformulering skal godkendes af vejlederen. Der ydes 4 timers vejledning i tilknytning til projektarbejdet.  Derudover vil der være undervisning i opgaveskrivning og i litteratursøgning.

Mål for afgangsprojekt (fra studieordningen)

Viden og forståelse
I relation til det valgte emne skal den uddannede have

  • Udviklingsbaseret viden om og forståelse for det odontologiske erhvervs- og fagområdes praksis
  • Viden om og forståelse for anvendt teori og metode inden for det odontologiske erhvervs- og fagområdes praksis

Færdigheder
I relation til det valgte emne skal den uddannede kunne

  • Demonstrere anvendelse af centrale metoder og teorier samt færdigheder inden for det odon-tologiske fagområde
  • Beskrive og analysere praksisnære problemstillinger samt opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder
  • Formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere af tandplejen

Kompetencer
I relation til det valgte emne skal den uddannede kunne demonstrere

  • Håndtering af udviklingsorienterede opgaver
  • Professionel tilgang til fagligt og tværfagligt samarbejde
  • Udvikling af egen praksis inden for autorisationslovens rammer
  • Kompetence til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne tage del i praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for fagområdet

Bedømmelse
Mundtlig prøve med ekstern bedømmelse med udgangspunkt i det skriftlige projekt

Fakta

Udbydes: Forår og efterår.

Vægt: 10 ECTS-point

Sted: Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Tilrettelæggelse: Deltid over 3-4 måneder. Undervisning og vejledning aftales individuelt. 

Pris: 14.500 kr.