Moduler

Modul 1:Forskningsbaseret klinisk sygepleje

Modulet sigter mod, at du opnår indsigt i betydningen af, at klinisk sygepleje er forskningsbaseret. Formålet er endvidere, at den du tilegner dig akademiske kompetencer til at identificere og argumentere for kliniske problemstillinger, herunder problemstillingernes karakter, udbredelse og relevans samt at belyse kliniske problemstillinger ved hjælp af eksisterende viden. Endelig er formålet, at du på et grundlæggende niveau bliver i stand til at søge og vurdere videnskabelige artikler, at uddrage undersøgelsesresultater samt at diskutere disses betydning for klinisk praksis.

Læringsmål:

 • Identificere og afgrænse en klinisk problemstilling på baggrund af relevante referencer
 • Redegøre for en søgestrategi og argumentere for valg af videnskabelige artikler til at undersøge en klinisk problemstilling
 • Anvende resultater af udvalgte videnskabelige artikler til at belyse en valgt problemstilling
 • Diskutere hvad resultater fra videnskabelige artikler betyder for en valgt klinisk problemstilling med inddragelse af relevante referencer
 • Konkludere og perspektivere til klinisk praksis

Modulet afsluttes med en individuel fri hjemmeopgave, der bedømmes efter 7-trins-skalaen.


Modul 2: Metoder til undersøgelse af klinisk sygepleje

Formålet med modulet er, at du udvikler analytiske kompetencer til systematisk at undersøge kliniske problemstillinger. Du opnår erfaring med dataindsamling og -analyse inden for udvalgte forskningsmetoder og med at vurdere metodernes styrker og begrænsninger.  På baggrund af en overordnet indføring i kvalitative og kvantitative forskningstilgange opnår du forståelse for sammenhængen mellem videnskabsteoretisk afsæt og undersøgelsesmetode samt indsigt i udvalgte metoder til dataindsamling og analyse. Endelig opnår du på et grundlæggende niveau erfaring med at vurdere metodernes styrker og begrænsninger.

Læringsmål:

 • Identificere og afgrænse en selvvalgt, relevant, klinisk problemstilling underbygget med relevante referencer
 • Foretage og præsentere en fokuseret og systematisk litteraturgennemgang til afdækning af eksisterende videnskabelig viden på et udvalgt område
 • Beskrive og begrunde en relevant forskningsmetode til undersøgelse af en afgrænset problemstilling, herunder redegøre for dataindsamling, datamateriale og analysestrategi
 • Diskutere og vurdere muligheder og begrænsninger ved en udvalgt metode
 • Diskutere hvordan forskellige metoder kan bidrage til undersøgelse af en konkret problemstilling

Modulet afsluttes med en fri hjemmeopgave udarbejdet i grupper efterfulgt af en individuel mundtlig eksamen, der bedømmes efter 7-trins-skalaen.


Modul 3: Udvikling af klinisk sygepleje

Formålet med modulet er, at du udvikler akademiske kompetencer til selvstændigt at initiere og varetage udviklingsmæssige funktioner inden for klinisk sygepleje. Du skal kunne anvende udvalgte forskningsbaserede teorier og begreber inden for områderne kvalitetsudvikling, projektarbejde i organisationer, implementering og formidling.

Læringsmål

 • Argumentere for et udviklingsprojekt på baggrund af beskrivelse af et klinisk problemområde
 • På baggrund af en systematisk litteraturgennemgang identificere en relevant sundhedsfaglig indsats, som kan gøres til genstand for implementering
 • Beskrive og begrunde valg af teori til implementering af en indsats
 • Udforme en plan for implementering, herunder plan for formidling
 • Kritisk reflektere over anvendte teorier og vurdere en plans gennemførlighed
 • Konkludere og perspektivere

Modulet afsluttes med en individuel fri hjemmeopgave, der bedømmes efter 7-trins-skalaen.


Modul 4: Masteropgave

Formålet med masteropgaven er, at du opnår kompetencer til at analysere og vurdere komplekse kliniske problemstillinger og på et videnskabeligt grundlag sikre og udvikle kvaliteten af sygeplejen i praksis.

Læringsmål:

 • Identificere og argumentere for en klinisk problemstilling på baggrund af en struktureret og reflekteret informationssøgning
 • Argumentere for et afgrænset formål
 • Beskrive og begrunde valg af metode til indsamling og analyse af data
 • Præsentere en undersøgelse så det tydeligt fremgår, hvordan den er gennemført, herunder hvordan undersøgelsesmaterialet er analyseret, og hvilke resultater undersøgelsen har givet
 • Diskutere og kritisk vurdere en undersøgelses resultater gennem inddragelse af relevant teori og videnskabelige kilder samt forholde sig kritisk til anvendt materiale og metode
 • Konkludere på en undersøgelse
 • Perspektivere ud fra en samlet vurdering af undersøgelsens implikationer for klinisk praksis

Masteropgaven er en individuel fri hjemmeopgave efterfulgt af et mundtligt forsvar. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen.