Moduler

Modul 1: Sygeplejefagets kliniske praksis

Modulet sigter imod, at du udvikler erhvervsrettet kompetence i klinisk sygepleje. Du opnår øget indsigt i centrale problemstillinger inden for klinisk praksis samt i betydningen af at forskningsbasere sygeplejepraksis. Du tilegner dig ligeledes akademiske kompetencer til at undersøge sygeplejefaglige problemstillinger, problemets karakter, udbredelse og relevans. Der arbejdes med litteratursøgning, læsning af forskningsartikler og begreber og teorier af betydning for klinisk sygeplejepraksis. På baggrund af kendskab til videnskabsteori og forskningsprocessens centrale elementer vurderer du udvalgt litteraturs styrker og svagheder.

Ved bestået modul vil du indenfor det sygeplejevidenskabelige fagområde kunne:

  • Identificere og argumentere for kliniske problemstillinger
  • Opsøge, vurdere og formidle eksisterende viden
  • Analysere og diskutere videnskabelige undersøgelser

Modulet afsluttes med en fri hjemmeopgave, der bedømmes efter 7-trins-skalaen.


Modul 2: Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis

Modulet sigter imod, at du udvikler analytiske kompetencer til systematisk undersøgelse af klinisk sygepleje. Du opnår øget indsigt i kvalitative og kvantitative forskningstilgange med fokus på sammenhæng mellem videnskabsteoretisk afsæt og metode. Du arbejder med dataindsamling og analysemetoder inden for relevante forsknings- og undersøgelsesmetoder samt vurderer metodernes styrker og begrænsninger. Du vurderer ligeledes kliniske retningslinjer og diskuterer betydningen af disse i klinisk sygeplejepraksis.
 
Ved bestået modul vil du inden for det sygeplejevidenskabelige fagområde kunne: 

  • Udføre fokuseret og systematisk litteraturgennemgang
  • Beskrive og diskutere metoder til undersøgelse af kliniske problemstillinger
  • Mundtligt redegøre for sammenhæng imellem kliniske problemstillinger og valg af undersøgelsesmetode

Modulet afsluttes med en fri hjemmeopgave, der bedømmes efter 7-trins-skalaen.


Modul 3: Udvikling i klinisk sygeplejepraksis

Modulet sigter imod, at du videreudvikler faglig kompetence til at tilrettelægge og udvikle patientvejledning. Ligeledes trænes du i planlægning af undervisning til sundhedsfagligt personale, individuelle patienter og patientgrupper ud fra et sundhedspædagogisk perspektiv. Du arbejder med udviklingsstrategier i et sygeplejefagligt, tværfagligt og organisatorisk perspektiv. Her indgår organisering, ledelse og implementering af forandringer, der sigter mod bedre og mere effektiv løsning af kliniske opgaver.
 
Ved bestået modul vil du inden for det sygeplejevidenskabelige fagområde kunne: 

  •  argumentere for anvendelse af eksisterende viden i et sundhedspædagogisk perspektiv
  •  planlægge og diskutere implementering af forskningsbaseret viden i klinisk praksis
  •  vurdere organisationers betydning i relation til udvikling af patientplejen

Modulet afsluttes med en fri hjemmeopgave, der bedømmes efter 7-trins-skalaen.


Modul 4: Masterprojekt

Du opnår kompetence til at behandle komplekse patientnære kliniske problemstillinger og på et videnskabeligt grundlag sikre og udvikle kvaliteten af sygeplejen i praksis.

Ved bestået kursus vil du inden for det sygeplejevidenskabelige fagområde kunne:

  • foretage en kritisk bearbejdning af sygeplejefaglige kliniske problemstillinger med brug af videnskabelig metode, herunder vælge relevante metoder, inddrage empiriske data, analysere materialet, samt diskutere og perspektivere resultaterne.

Der foretages ekstern bedømmelse af masterprojektet efter 7-trins-skalaen.
Du skal forsvare projektet mundtligt.