Master i Klinisk Sygepleje

Formålet med Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje er at uddanne dig til at styrke sammenhænge mellem forskning og praksis ved at du tilegner dig akademiske kompetencer til at udvikle kliniske, ledende, undervisende og udviklingsmæssige funktioner inden for sygepleje. Du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at analysere og vurdere kliniske problemstillinger, at søge og vurdere relevant viden, at planlægge, gennemføre og implementere kliniske udviklingsprojekter samt at medvirke i kliniske forskningsprojekter. På uddannelsen kommer du til at arbejde med sygeplejefaglig teori, videnskabsteori, forskningsmetoder samt metoder til udvikling af klinisk praksis, herunder evidensbasering af sygepleje.

Målgruppe

Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje henvender sig til sygeplejersker og andre med beslægtede mellemlange videregående sundhedsuddannelser, som allerede har eller fremover vil få opgaver, hvortil der kræves klinisk ekspertise og videregående færdigheder i at opsøge, vurdere og bruge ny viden.

Kompetencer

På uddannelsen opnår du bl.a. kompetencer i:

 • at varetage og lede komplekse kliniske funktioner på baggrund af anerkendt international forskning
 • at vejlede kollegaer og studerende i forhold til komplekse kliniske problemstillinger med afsæt i relevant teori og/eller anerkendt forskning
 • at udvikle klinisk praksis gennem implementering af forskningsbaseret viden
 • at initiere og lede kvalitetsudvikling i klinisk praksis samt medvirke i forskningsprojekter

Hør mere

Kom til online informationsmøde 30/1 fra 15.00-17.00 - læs mere her
 

Uddannelsens opbygning

Masteruddannelsen i klinisk sygepleje består af fire obligatoriske moduler, hvoraf det afsluttende er et masterprojekt.

 • Modul 1: Forskningsbaseret klinisk sygepleje
 • Modul 2: Metoder til undersøgelse af klinisk sygepleje
 • Modul 3: Udvikling af klinisk sygepleje
 • Modul 4: Masteropgave

Læs beskrivelser af modulerne

Der er progressionsbestemmelse på uddannelsen, hvilket betyder, at Modul 1 skal være bestået, før der kan aflægges prøve i modul 2 og 3. Modulerne 1-3 skal desuden bestås før modul 4.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsundervisning over 4 semestre og kan afsluttes inden for en tidsramme på 2 år. Uddannelsen har et samlet omfang på 60 ECTS-point, der svarer til 1 årsværk, dvs. en heltidsstuderendes arbejdsbelastning i et år.

Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den er påbegyndt.

Undervisning og eksamen

Undervisning

Undervisningen foregår i Aarhus ved Sektion for Sygepleje og er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, diskussion, øvelser og vejledning. Afhængigt af antallet af optagne kan der dog bliver mulighed for undervisning på Modul 2 og Modul 3 i både Aarhus og Emdrup.     

Uddannelsen fordrer en væsentlig selvstændig og opsøgende indsats fra de studerende, ligesom der lægges op til dannelse af studiegrupper i hele forløbet.

Se indskrivningsperiode og tidspunkt for undervisning under beskrivelsen af hvert modul.

Eksamen

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisning og eksamen.

Adgangskrav

Adgangskravene til Master i klinisk sygepleje er:

 • En professionsbachelor i sygepleje eller
 • en sygeplejerskeuddannelse i henhold til tidligere bekendtgørelser og anordninger om sygeplejerskeuddannelsen. 
 • Minimum to års relevant erhvervserfaring i forlængelse af den adgangsgivende eksamen. 

Sprogkrav

Ansøgere skal være i stand til at følge undervisningen på dansk.

Udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag skal derfor senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, have bestået studieprøven i dansk med karakteren 7 eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Statsborgere fra de nordiske lande er undtaget fra danskprøvekravene.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk, og at du har adgang til computer og internet.

Dispensation fra adgangskrav

På grundlag af individuel, faglig vurdering kan der dispenseres fra adgangskravene, hvis universitetet skønner, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en af de adgangsgivende uddannelser.

Universitetet har ikke hjemmel til at dispensere fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring efter erhvervelse af adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

Svar på ansøgningen

Ansøgningsfristen er 1. maj hvert år.

Senest 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Faglige udvælgelseskriterier

Da der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, er universitetet ofte nødt til at afvise kvalificerede ansøgere med henvisning til kapaciteten på uddannelsen.

Det er derfor vigtigt, at du redegør for din interesse for fagområdet og vedhæfter dokumentation for relevant erfaring i forhold til uddannelsen, da dette kan være afgørende for, om du bliver optaget.

Vi ser også gerne, at du vedhæfter et CV.

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte og kvalificerede ansøgere, end der er ledige pladser, vil pladserne blive tilbudt de ansøgere, der kan dokumentere, at de opfylder flest af de faglige udvælgelseskriterier.

De faglige udvælgelseskriterier er:

 • Ansøgere, der i forlængelse af deres adgangsgivende eksamen, kan dokumentere (eksamensbevis(er)) at have suppleret deres adgangsgivende uddannelse med yderligere kompetencegivende uddannelse, fx
  • suppleringsuddannelsen i sygepleje
  • to eller flere moduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse
  • en sygeplejefaglig specialuddannelse
  • eller tilsvarende.
 • Ansøgere, der kan dokumentere erfaring med videnskabeligt- eller udviklingsarbejde. Dokumentation kan fx være udtalelse fra nøgleperson om din funktion, projektbeskrivelse, dokumentation for deltagelse m.m.
 • Ansøgere, der kan dokumentere at have være med til at publicere i videnskabelige tidsskrifter, fagtidsskrifter eller tilsvarende. Vedhæft artikel eller dokumentation for, hvor og hvornår udgivelsen er sket.
 • Ansøgere, der kan dokumentere specifikke faglige forudsætninger inden for klinisk sygepleje. Fx gennem ansættelser som kliniske specialister eller tilsvarende. Dokumentation er fx udtalelse fra leder, kopi af ansættelsesforhold m.m.

Såfremt det ikke er muligt at fordele alle pladser ud fra ovenstående kriterier, vil de resterende pladser blive fordelt ud fra en argumenteret redegørelse for, hvorfor ansøgeren gerne vil optages på uddannelsen. Redegørelsen vedhæftes ansøgningen.

For at udvælgelseskriterium kan blive taget i betragtning, skal det være dokumenteret og vedhæftet i pdf.

Finansiering

 • Deltagerbetalingen pr. modul: 18.750 kr.
 • Pris for hele uddannelsen: 75.000 kr.
 • Udgifter pr. modul til indkøb af litteratur: 1.500 - 2.000 kr. 

Master i klinisk sygepleje udbydes kun som en hel uddannelse. Du kan dog godt søge om optagelse på uddannelsen, selvom du ikke har fuldt overblik over finansieringen heraf.  

Flere oplysninger om deltagerbetaling, herunder forbehold for prisstigninger samt reglerne for afmelding og refundering.

Studieordning og bekendtgørelse

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for
masteruddannelsen i klinisk sygepleje
 (2023).

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Fakta

Varighed: september 2024 - august 2026 (deltid)

ECTS: 60 ECTS-point

Pris: 18.750 kr. pr. modul (med forbehold for ændringer)

Ny Ansøgningsfrist : 15. August 2024 

Undervisning: Datoerne for Efterår 2024 er: uge 36, 40, 44, 47 forventeligt torsdage og fredage (4 x efterår/5 x forår)

Sted: Aarhus (med mulighed for København på 2. og 3. modul)

Kontakt

Efter- og Videreuddannelse
Health Studier

evu.health@au.dk
Telefon: 2083 7562

Uddannelsesleder

Annelise Norlyk

Professor, uddannelsesleder