Nedsættelse af bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget har 3 medlemmer (2 eksterne, hvoraf mindst 1 udenlandsk, og en forperson hentet blandt fakultetets egne videnskabelige medarbejdere). Medlemmer af et bedømmelsesudvalg skal have professorniveau og danske medlemmer helst en doktorgrad. Bedømmelsesudvalget nedsættes af disputatsnævnet senest tre måneder efter indlevering af afhandlingen.

Doktorandens kommentarer til bedømmelsesudvalget indhentes herefter. I tilfælde af indsigelser overvejer Disputatsnævnet udvalgets sammensætning igen. Forfatteren kan herefter inden for otte dage trække afhandlingen tilbage fra bedømmelsen. Doktorafhandlingen vil blive betragtet som nyindleveret, hvis den senere afleveres til bedømmelse igen.

Hvis forfatteren ikke har indsigelser, nedsættes udvalget, og der gives en frist på 5 mdr. til bedømmelsen.

Indtil Disputatsnævnet har godkendt udvalgets bedømmelse, må kontakt mellem forfatter og bedømmelsesudvalg kun finde sted gennem Health Ph.d.-administration.

Inhabilitet 

Medlemmer af bedømmelsesudvalget har pligt til at underrette formanden om forhold, der kan tænkes at medføre vedkommendes egen eller et andet medlems inhabilitet. Det kan f.eks. være forhold, hvor et medlem har en særlig økonomisk eller personlig interesse i et bestemt udfald af bedømmelsen, eller hvor et medlem har været involveret i fælles publikationer eller projekter med doktoranden. Som medlem af bedømmelsesudvalget skal man derfor − inden arbejdet i udvalget indledes – returnere en underskrevet habilitetserklæring (PDF) til Health Ph.d.-administration