Forsvaret

Doktoranden aftaler sammen med bedømmelsesudvalget en dato for forsvaret. Forsvar af doktorafhandlinger afholdes altid fredage kl. 14.00 i Auditorium 424, Institut for Biomedicin. Bekendtgørelsens §§ 17, 18, 19 og 20 (Word) udgør grundlaget for afviklingen af forsvaret.

Disputatsnævnet udpeger efter forslag fra det relevante faglige miljø en leder af forsvaret.

Trykning og aflevering af afhandlingen

Forfatteren skal sørge for, at afhandlingen foreligger trykt og er offentligt tilgængelig mindst fire uger før forsvaret finder sted. Forfatteren skal sende en pdf. fil med den trykte afhandling til graduateschoolhealth@au.dk og aflevere 4 eksemplarer af afhandlingen til Health Ph.d.-administration, Jens Baggesens Vej 53, bygn. 5220, lokale 224, 8200 Aarhus N. Ph.d.-administrationen sørger for, at pligtaflevering efterleves.

Forfattere af medicinske doktorafhandlinger skal desuden mindst fire uger før forsvaret indsende et resumé til Ugeskrift for Læger/Danish Medical Journal (PDF).

Afvikling og ledelse af forsvaret

Lederen af forsvaret varetager sine opgaver på baggrund af et vejledende manus, som Forskeruddannelsen udleverer til hende/ham før forsvaret sammen med andet materiale, og han/hun har ansvaret for, at alle regler og formalia for afvikling af forsvaret overholdes.

Lederen af forsvaret er ansvarlig for at byde velkommen, herunder at sørge for at tilhørerne rejser sig, når bedømmelsesudvalget og doktoranden samlet går ind i auditoriet og får anvist deres pladser. Lederen af forsvaret er ansvarlig for, at der ikke foretages lydoptagelse, fotograferes eller filmes under forsvarshandlingen, og at bifaldsytringer, herunder klapsalver og takketaler, ikke finder sted, før forsvaret er erklæret for afsluttet.

Forsvaret må højst vare i seks timer, og lederen af forsvaret er ansvarlig for at gøre rede for forsvarets forløb, herunder talerækken(doktoranden, de officielle opponenter og eventuelle opponenter ex auditorio). 

Forsvaret vil som udgangspunkt foregå på det sprog, afhandlingen er affattet på. Det er op til lederen at afgøre, om forsvaret kan foregå på et andet sprog.

Lederen af forsvaret skal sikre sig, at protokollen underskrives, og at den afleveres til Health Ph.d.-administration.

Her finder du et vejledende manus for afvikling af doktorforsvar samt Bekendtgørelsens bestemmelser om forsvaret (PDF).