Krav til doktorafhandlingens form, indhold og sprog

En doktorgrad er en anerkendelse af, at du har betydelig videnskabelig indsigt og modenhed og med din doktorafhandling har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre i forhold til dine eventuelle tidligere gradsgivende arbejder og den eksisterende forskning på området.

Doktorafhandlingen kan enten være en monografi eller bestå af en samling artikler og en sammenfattende redegørelse.

Artikler og sammenfattende redegørelse

Indleveres doktorafhandlingen som en samling artikler og en sammenfattede redegørelse gælder følgende retningslinjer:

Artikler: 

 • Artiklerne skal være accepterede til publikation, før du kan indlevere afhandlingen.
 • Afhandlingen bliver bedømt på artikler, der ikke før har dannet grundlag for, at du har opnået en akademisk grad.
 • Hvis artikler indgår i andres ph.d.-afhandlinger eller doktorafhandlinger, skal du vedlægge den oprindelige medforfattererklæring, hvoraf det tydeligt fremgår, hvad dit bidrag har været.
 • Du skal oplyse, hvis der i din doktorafhandling indgår artikler eller forskningsresultater, der tidligere har dannet grundlag for, at der er tildelt dig en akademisk grad eller en positivt bedømt prisopgave. Artiklerne herfra kan indsendes separat og ikke som materiale, der skal bedømmes.  

Sammenfattende redegørelse: 

Den sammenfattende redegørelse har afgørende vægt i bedømmelsen af doktorafhandlingen. Her viser du din selvstændige betydelige videnskabelige indsigt og modenhed, og du redegør for dit personlige bidrag til at bringe videnskaben et væsentligt skridt videre (Bekendtgørelsens § 3, stk. 2). 

Kort sagt skal den sammenfattende redegørelse:

 • opsummere og kritisk diskutere de opnåede resultater
 • kritisk diskutere styrker og svagheder i de anvendte metoder
 • sætte resultater og metoder i relation til den internationale litteratur på området. 

Sådan disponerer du den sammenfattende redegørelse: 

 • Forord (preface)
 • Afhandlingens artikler (dissertation studies): Her oplister du de artikler, der er indsendt til bedømmelse og ikke tidligere har dannet grundlag for, at du har opnået en akademisk grad
 • Indledning: Generel introduktion af emnet
 • Præsentation og kritisk diskussion af anvendte metoder
 • Præsentation og kritisk diskussion af de opnåede resultater
 • ’Min afhandlings bidrag til at bringe videnskaben et væsentligt skridt videre’: Her sammenfatter du, hvordan dit personlige bidrag til de videnskabelige arbejder, som danner grundlag for din doktorafhandling, har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre. Afsnittet skal fylde 1 – 1,5 A4-side og skal have overskriften: Min afhandlings bidrag til at bringe videnskaben et væsentligt skridt videre eller på engelsk: The substantial contribution of my thesis to the advancement of science. 
 • Diskussion af de fremtidige perspektiver af din forskning
 • Konklusion
 • Resume på engelsk og dansk. 

Øvrige krav til indhold:

Afhandlingen bør være affattet på engelsk med et dansk resumé.

Health har fastsat følgende specifikke indholdsmæssige krav: