Bedømmelsesudvalgets arbejde og indstilling

Udvalgets faglige opgave

Det er udvalgets opgave at afgive en videnskabeligt begrundet indstilling om, hvorvidt afhandlingen er egnet til forsvar for doktorgraden. Det forventes derfor, at udvalget i indstillingen tager reel og kritisk stilling til afhandlingens metoder og resultater, samt redegør for, om forfatteren er i besiddelse af ”betydelig(e) videnskabelig(e) indsigt og modenhed” og tager stilling til, om forfatteren ”med sin afhandling har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre” (Bekendtgørelsens § 3, stk. 2)

Består doktorafhandlingen af en samling artikler, skal både de enkelte artikler og den sammenfattende redegørelse gennemgås individuelt, og der skal tages kritisk stilling til de anvendte metoder og resultater samt den enkelte artikels bidrag til videnskaben. Artikler, der tidligere har dannet grundlag for tildeling af en akademisk grad – f.eks. artikler fra en ph.d.-afhandling -  kan ikke indgå i bedømmelsen af doktorafhandlingen.

I sin indstilling skal udvalget desuden tage stilling til, om doktoranden har vist selvstændighed i forhold til sit hidtidige forskningsmiljø og på den måde udvist videnskabelig selvstændighed og modenhed.

Udvalgets arbejde er nærmere beskrevet i vejledning for bedømmelsesudvalg for doktorafhandlinger ved Health (PDF). Udvalget skal udarbejde en begrundet og skriftlig indstilling, der kan danne grundlag for Disputatsnævnets beslutning om, hvorvidt afhandlingen kan/ikke kan antages til forsvar. Hvis administrationen finder formelle mangler, eller Disputatsnævnet finder indstillingen indholdsmæssigt mangelfuld, kan den tilbagesendes til bedømmelsesudvalget til omarbejdelse.

Når den endelige indstilling foreligger, sendes den straks til forfatteren. Hvis Disputatsnævnet anbefaler forsvar, finder forfatteren sammen med bedømmelsesudvalget så vidt muligt inden 2 uger frem til en dato for forsvaret, hvorefter forberedelserne til afholdelse af forsvar påbegyndes.

Ved negativ eller delt indstilling får forfatteren mulighed for at fremsætte sine bemærkninger eller trække afhandlingen tilbage fra videre behandling inden for tre ugers frist.  

Hvis forfatteren fremsætter bemærkninger uden at trække afhandlingen tilbage, får bedømmelsesudvalget mulighed for at kommentere bemærkningerne og eventuelt revidere indstillingen. Forfatteren underrettes derefter om udvalgets reaktion og om behandling af indstillingen ved dekanen og Akademisk Råd.

Formandens og de eksterne bedømmeres opgaver

Formanden er ansvarlig for, at bedømmelsen forløber efter de fastlagte tidsfrister.

Formanden har ansvaret for at samle medlemmernes bidrag til udvalgets indstilling og sikre, at den samlede indstilling fremtræder som èn sammenhængende og ensartet tekst, at den er objektivt formuleret og generelt er udformet i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastsat i bekendtgørelsen, i fakultetets vejledning og i skabelon/disposition for udvalgets indstilling (Word). Formanden skal på denne måde sikre, at indstillingen er egnet som grundlag for sagsbehandling i hhv. Disputatsnævnet og i Akademisk Råd.

Formanden skal desuden fordele arbejdet mellem bedømmelsesudvalgets medlemmer og aftale med disse, hvem der i forbindelse med forsvaret skal optræde som hhv. første og anden officielle opponent.

Det er endelig formandens opgave at varetage fakultetets værtsforpligtelser over for udvalgets eksterne medlemmer. Find inspiration og praktiske oplysninger i vejledningen for værtskab  

Bedømmelsesudvalgets eksterne medlemmer varetager den grundlæggende faglige bedømmelse af doktorafhandlingen, udformer bidrag til udvalgets indstilling og optræder ved forsvaret som officielle opponenter.

Praktiske oplysninger for udvalgets eksterne medlemmer

Rejseudgifter og vederlag

Rejser: Rejseudgifter refunderes efter Aarhus Universitets retningslinjer for afregning af rejser og forplejning

Følgende regler gælder ved rejser:  

  • Brug offentlig transport og den billigste transportform under dit ophold
  • Rejs kun på standard klasse
  • Hvis du har behov for at booke en taxi bedes du venligst aftale dette med ph.d.-administrationen.

Vederlag: Eksterne bedømmere er berettiget til et vederlag på ca. 10.000 kr. Honoraret udbetales efter doktorforsvaret har fundet sted.  

Bedømmere, der ikke har dansk cpr. nummer, vil få tilsendt et link fra ph.d.-administrationen til et online system, hvor alle relevante oplysninger registreres. Udbetaling af honorar og refundering af rejseudgifter sker samtidig.

Bedømmere med et dansk cpr. nummer bedes anvende følgende blanketter til afregning af rejseudgifter og honorar: 

Blanketter og dokumentation sendes efter endt forsvar pr. email til PhD.Travel@au.dk med titel ”doktorforsvar [navn på doktorand]”, att. "Health".

Overnatning og bookning af hotel  

Du kan vælge mellem følgende

1. Vi hjælper med at bestille hotel i Danmark. Alt vi behøver fra dig er:

  • Ankomsttidspunkt
  • By hvor forsvaret finder sted
  • Navn på den person som forsvarer sin doktorafhandling
  • Send e-mail med de oven anførte informationer til PhD.Travel@au.dk, att. "Health".

2. Du kan bo hos privat (du vil i så fald få et mindre beløb refunderet, hvis du angiver beløbet i rejseskemaet.)

3. Du kan selv booke overnatning. Vær i så fald opmærksom på, at ph.d.-administrationen refunderer op til 2 overnatninger (max. 1000 kr. pr nat inkl. moms)

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PhD.Travel@au.dk, att. "Health".