Bedømmelse

Nedsættelse af bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget har 3 medlemmer (2 eksterne, hvoraf mindst 1 udenlandsk, og en formand hentet blandt fakultetets egne videnskabelige medarbejdere). Medlemmer af et bedømmelsesudvalg skal have professorniveau og danske medlemmer helst en doktorgrad. Bedømmelsesudvalget nedsættes af disputatsnævnet senest tre måneder efter indlevering af afhandlingen.

Doktorandens kommentarer til bedømmelsesudvalget indhentes herefter. I tilfælde af indsigelser overvejer Disputatsnævnet udvalgets sammensætning igen. Forfatteren kan herefter inden for otte dage trække afhandlingen tilbage fra bedømmelsen. Doktorafhandlingen vil blive betragtet som nyindleveret, hvis den senere afleveres til bedømmelse igen.

Hvis forfatteren ikke har indsigelser, nedsættes udvalget, og der gives en frist på 5 mdr. til bedømmelsen.

Indtil Disputatsnævnet har godkendt udvalgets bedømmelse, må kontakt mellem forfatter og bedømmelsesudvalg kun finde sted gennem Forskeruddannelsen.

Inhabilitet

Medlemmer af bedømmelsesudvalget har pligt til at underrette formanden om forhold, der kan tænkes at medføre vedkommendes egen eller et andet medlems inhabilitet. Det kan f.eks. være forhold, hvor et medlem har en særlig økonomisk eller personlig interesse i et bestemt udfald af bedømmelsen, eller hvor et medlem har været involveret i fælles publikationer eller projekter med doktoranden. Som medlem af bedømmelsesudvalget skal man derfor − inden arbejdet i udvalget indledes – returnere en underskrevet habilitetserklæring (PDF) til Forskeruddannelsen

Bedømmelsesudvalgets arbejde og indstilling

Udvalgets arbejde er nærmere beskrevet i vejledning for bedømmelsesudvalg for doktorafhandlinger ved Health (PDF). Udvalget skal udarbejde en begrundet og skriftlig indstilling, der kan danne grundlag for Disputatsnævnets beslutning om, hvorvidt afhandlingen kan/ikke kan antages til forsvar. Hvis administrationen finder formelle mangler, eller Disputatsnævnet finder indstillingen indholdsmæssigt mangelfuld, kan den tilbagesendes til bedømmelsesudvalget til omarbejdelse.

Når den endelige indstilling foreligger, sendes den straks til forfatteren. Hvis Disputatsnævnet anbefaler forsvar, finder forfatteren sammen med bedømmelsesudvalget så vidt muligt inden 2 uger frem til en dato for forsvaret, hvorefter forberedelserne til afholdelse af forsvar påbegyndes.

Ved negativ eller delt indstilling får forfatteren mulighed for at fremsætte sine bemærkninger eller trække afhandlingen tilbage fra videre behandling inden for tre ugers frist.  

Hvis forfatteren fremsætter bemærkninger uden at trække afhandlingen tilbage, får bedømmelsesudvalget mulighed for at kommentere bemærkningerne og eventuelt revidere indstillingen. Forfatteren underrettes derefter om udvalgets reaktion og om behandling af indstillingen ved dekanen og Akademisk Råd.

Trykning af afhandlingen

Forfatteren skal sørge for, at afhandlingen foreligger trykt og er offentligt tilgængelig mindst fire uger før forsvaret finder sted. Desuden skal forfatteren sikre sig at den lovbestemte pligtaflevering efterleves, således at trykkeriet indleverer 2 eksemplarer af afhandlingen til det Kongelige Bibliotek.

10 eksemplarer af afhandlingen skal afleveres til Health Forskeruddannelsen. Forfattere af medicinske doktorafhandlinger skal desuden mindst fire uger før forsvaret indsende et resumé til Ugeskrift for Læger/Danish Medical Journal (PDF).