Krav til doktorafhandlingens form, indhold og sprog

Doktorafhandlingen kan enten bestå af en samling artikler eller være en monografi. Vælger du samlingen af artikler, skal afhandlingen også indeholde en sammenfattende redegørelse, hvor du præsenterer og kritisk diskuterer de anvendte forskningsmetoder og de opnåede resultater. Den sammenfattende redegørelse vægter betydeligt i bedømmelsen af afhandlingen og er uddybet herunder.

En doktorgrad kan kun tildeles, hvis du i doktorafhandlingen dokumenterer, at du har opnået nye forskningsresultater, der i sig selv har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre i forhold til det tidligere bedømte.

Her på siden kan du læse om de krav, der er til form, indhold og sprog i doktorafhandlinger indleveret ved Health.

Artikler og tidligere arbejder

 • Afhandlingen bliver bedømt på artikler, der ikke før har dannet grundlag for en tidligere opnået akademisk grad.
 • Artiklerne skal være accepterede til publikation, før du kan indlevere afhandlingen.
 • Du kan medsende tidligere gradgivende arbejder fra f.eks (ph.d.-afhandling, speciale, prisopgave eller en udenlandsk akademisk grad), hvis du vurderer, at de er væsentlige for forståelsen og sammenhængen i doktorafhandlingen.
 • Det skal fremgå af afhandlingens sammenfatning, hvis du medsender tidligere bedømte arbejder i doktorafhandlingen. Tidligere bedømte arbejder bliver ikke genbedømt.
 • Vedlægger du tidligere bedømte arbejder i doktorafhandlingen, skal du samtidig redegøre for hvilke nye forskningsresultater, du har opnået i forhold til det tidligere bedømte. Det gør du i den sammenfattende redegørelse.
 • Artikler, der også indgår i andres ph.d.-afhandlinger eller andres disputatser, kan indgå i bedømmelsen af din doktorafhandling. Det forudsætter, at du vedlægger den oprindelige medforfattererklæring, og at du tydeligt redegør for dit bidrag i forhold til doktorafhandlingen.
 • Hvis dine artikler også indgår i andres akademiske afhandlinger, skal du gøre opmærksom på det. Det kan du gøre under listen af artikler ved at notere: Arbejderne C og E har indgået som del af (navn, titel på afhandling).

I den sammenfattende redegørelse skal doktoranden præsentere og kritisk diskutere de anvendte forskningsmetoder og de opnåede resultater. Den sammenfattende redegørelse skal også indeholde et selvstændigt afsnit, hvor doktoranden overordnet anfører, hvordan det indsendte videnskabelige arbejde har bidraget til at bringe videnskaben et væsentligt skridt videre, herunder sin egen rolle heri. Derudover skal der være et afsnit, hvor forfatteren diskuterer de fremtidige perspektiver af sin forskning.

Den sammenfattende redegørelse

Den sammenfattende redegørelse har afgørende vægt i bedømmelsen af doktorafhandlingen. Her viser du din betydelige videnskabelige indsigt og modenhed, og du redegør for dit eget bidrag til at bringe videnskaben et væsentligt skridt videre (Bekendtgørelsens § 3, stk. 2).

Kort sagt skal den sammenfattende redegørelse:

 • opsummere og kritisk diskutere de opnåede resultater
 • kritisk diskutere styrker og svagheder i de anvendte metoder
 • sætte resultater og metoder i relation til den internationale litteratur på området.

 

Sådan disponerer du den sammenfattende redegørelse:

 

 • Indledning: Her redegør du for de artikler, der er indsendt til bedømmelse, og som ikke før har dannet grundlag for en akademisk grad, du tidligere har opnået.
 • Generel introduktion af emnet
 • Præsentation og kritisk diskussion af anvendte metoder
 • Præsentation og kritisk diskussion af de opnåede resultater
 • ’Min afhandlings bidrag til at bringe videnskaben et væsentligt skridt videre’: Her beskriver du overordnet, hvordan det indsendte videnskabelige arbejde bidrager til at bringe videnskaben et væsentligt skridt videre, og hvad din egen rolle er heri. Afsnittet skal fylde 1 – 1,5 A4-side og skal have overskriften: Min afhandlings bidrag til at bringe videnskaben et væsentligt skridt videre eller på engelsk: The substantial contribution of my thesis to the advancement of Science. 
 • Diskussion af de fremtidige perspektiver af din forskning
 • Konklusion
 • Resume på engelsk og dansk.

Øvrige krav til indholdet

Afhandlingen skal skrives på dansk eller engelsk. Disputatsnævnet kan i enkelte tilfælde godkende andre sprog, herunder norsk og svensk.

Kravene til doktorafhandlingens indhold og videnskabelige niveau er fastsat i Bekendtgørelsen (§ 3 og 5). Se under generelle bestemmelser. Health har fastsat følgende specifikke indholdsmæssige krav inden for bekendtgørelsens ramme:

 • Du skal være eneforfatter til den sammenfattende redegørelse, hvis doktorafhandlingen består af en samling af artikler. Den sammenfattende redegørelse kan have form af en publiceret oversigtsartikel, men det skal stadig fremgå i et særskilt afsnit, hvordan du mener at have bragt videnskaben et væsentligt skridt videre med din afhandling.
 • Review-artikler indgår som hovedregel ikke i en doktorafhandling. Det kræver specifikt tilsagn fra Disputatsnævnet.
 • Artikler fra egen ph.d.-afhandling eller fra andre af dine tidligere gradsgivende arbejder indgår ikke i bedømmelsen. Du kan vedlægge artiklerne i en separat fil.
 • Patenter indgår ikke i doktorafhandlingen, da de hverken er peer reviewed eller underlagt en akademisk, videnskabelig vurdering.