Narkotika, doping og illegale lægemidler

Kursusbeskrivelse

Det illegale stofmarked i Danmark og Europa er under konstant forandring. I de seneste fem år er mange nye stoftyper dukket op som forhandles via internettet og fremsendes via postvæsenet. Hash og marihuana er markant stærkere i dag end for bare få år siden og cocain er ikke længere et storbyfænomen, men findes nu i alle dele af landet. Salg af forfalskede lægemidler er blevet en indbringende forretning, ikke kun i udviklingslandende, men også i Danmark. Lær om stofferne, deres historie og udbredelse.   

”Narkotika, dopingstoffer og illegale lægemidler” er et af i alt fire moduler i den retsmedicinske basisuddannelse.

Formål

Kurset har til formål at give et overblik over de forskellige grupper af euforiserende stoffer, lægemidler og dopingstoffer der findes på det danske og internationale illegale marked. Deltagerne bliver bekendt med stoffernes oprindelse, fremstillingsmetode, udbredelse og virkning. Foruden udviklingen på det danske stofmarked, beskrives de overordnede tendenser i Europa og på verdensplan. Deltagerne gøres desuden bekendt med den danske narkotikalovgivning. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere i politiets afdeling for organiseret kriminalitet, Særlig Efterforskning Vest, sagscentrene, beredskabet og lokalpoliti samt anklagemyndigheden og kriminalteknisk center.

Foreløbigt program

  • Narkotikasituationen i Danmark, EU og verden
  • De klassiske narkotikatyper - historie, fremstillingsmetoder, indtagelse, virkning
  • De nye stoftyper – NPS - historie (udvikling i EU), fremstillingsmetoder, indtagelse, virkning
  • Dopingstoffer i Danmark
  • Gennemgang af udvalgte sager
  • Hvad kan en retskemisk undersøgelse bidrage med?
  • Lægemidler i illegal handel – dansk og internationalt perspektiv

Undervisningsform

Stoffet præsenteres hovedsageligt som faglige præsentationer kombineret med mindre øvelser. Der lægges desuden op til gruppediskussioner baseret på kursusdeltagernes egne erfaringer. Der kan inden kurset indsendes spørgsmål til underviserne som ønskes besvaret eller diskuteret blandt deltagerkredsen. En del af det faglige materiale vil være tilgængeligt for kursusdeltagerne før kursets start.

Deltagerantal

Maksimalt 40 deltagere. Kursusdeltagere fra Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi har fortrinsret til kurset, hvor pladserne vil blive fordelt ligeligt imellem kredsene. Øvrige interesserede kan deltage, hvis der er ledige pladser på kurset.

Undervisere 

Christian Lindholst (lektor, cand. scient., ph.d.) har igennem de seneste 12 år arbejdet som retskemiker med speciale i illegal euforiserende stoffer. Han er en af de drivende kræfter bag projekterne ”Narkotika på Gadeplan i Danmark” og ”Illegale stoffer i Danmark” og har i flere år fungeret som underviser indenfor området. Christian er desuden institutleder for Institut for Retsmedicin i Aarhus.  

Tore Forsingdal Hardlei (retskemiker, cand.scient., ph.d.)

Kurset vil desuden inddrage andre undervisere efter behov.

Kursusbevis

Deltagerne får udleveret kursusbevis når kurset er gennemført

Udbyder

Institut for Retsmedicin

Fakta

Tidspunkt: 
14. januar 2020/ 24. august 2020

Sted: 
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Lokale J115-137 + 116-139 (indgang J)  
8200 Aarhus N

Pris: 
Kurset er gratis for ansatte ved dansk politi.
For øvrige deltagere er kursusgebyret 2.500 kr. ekskl. moms.
Prisen er inklusiv undervisningsmateriale og forplejning.

Tilmeldingsfrist:
13. december 2019 og 24. juli 2020
Oplys navn, kontaktoplysninger (e-mail adresse), evt. politikreds

Sprog:
Dansk