Vold og voldtægt

Kursusbeskrivelse

Institut for Retsmedicin skal gennem forskning og retsmedicinske undersøgelser bidrage til forebyggelse af kriminalitet og vold- og voldtægtsfølger og medvirke til, at undersøgelserne forløber så skånsomt som muligt for de undersøgte samtidigt med størst mulig gavn for efterforskningen. Vold og voldtægt er til stadighed på mediernes dagsorden, og tidligere har Justitsministeren lanceret en plan med ”Respekt for voldtægtsofre”, og senest har Folketinget vedtaget samtykke-loven ved voldtægt. Knivstik, halsgreb og voldtægt forekommer hver dag. Behandling til overlevelse er vigtigst, men gerne under hensyntagen til et muligt retsligt efterspil. Voldtægtsofre er en helt særlig udsat gruppe, som kræver speciel behandling og samtale, hvorfor centre for voldtægtsofre har en central rolle. Overgreb mod børn forekommer til stadighed, hvorfor fem regionale Børnehuse i 2013 blev etableret. Der eksisterer derfor i dag modtagesteder med stor grad af tværsektoriel deltagelse med høj faglig viden. Retsmedicineren er en central person alle disse steder. Hør om hvorfor og hvorledes sektorerne arbejder sammen for at opfylde målet om mindre kriminalitet og følgevirkninger.

”Vold & Voldtægt” er et af i alt fire moduler i den retsmedicinske basisuddannelse.

Formål

Kurset har til formål at give et overblik over og indøve de forskellige arbejdsgange der er med ofre og gerningspersoner for vold og voldtægt – børn og voksne, og at fremstille vigtigheden af en udført retsmedicinsk dokumentation og sporsikring som led i den tværfaglige og -sektorielle indsats. Deltagerne bliver bekendt med ofrenes reaktioner og nyeste anvendte forskning.

Undervisningsform

Stoffet præsenteres hovedsageligt som faglige præsentationer. Der lægges desuden op til gruppediskussioner baseret på kursusdeltagernes egne erfaringer. Der vil blive vekslet mellem oplæg, egne refleksioner, video og opgaveløsning. Der kan inden kurset indsendes spørgsmål til underviserne som ønskes besvaret eller diskuteret blandt deltagerkredsen, ligesom der kan udsendes materiale til forberedelse.

Deltagerantal

Maksimalt 40 deltagere. Kursusdeltagere fra Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi har fortrinsret til kurset hvor pladserne vil blive fordelt ligeligt imellem kredsene. Øvrige interesserede kan deltage hvis der er ledige pladser på kurset.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere i politiets afdeling for personfarlig kriminalitet, beredskabet, lokalpoliti og anklagemyndigheden. Politi-studerende og sundhedspersoner som måtte have interesse og berøring hermed.

Undervisere

Ole Ingemann Hansen (vicestatsobducent, lektor, ph.d.) har igennem de seneste 20 år arbejdet med klinisk retsmedicin, dvs. personundersøgelse af levende og forskning i deres forhold, undersøgelsesmetoder, de sundhedsmæssige, sociale og psykologiske følger af vold/voldtægt og betydningen af undersøgelserne for politi og retsvæsen. Han er en af de drivende kræfter bag flere ph.d.-projekter omhandlende voldtægt, er medlem af Styregruppen under Center for Voldtægtsofre i Aarhus samt medlem af Børnehus Midt’s sagssamråd.  

Lise Frost (speciallæge i retsmedicin) har mangeårig interesse i undersøgelse og forebyggelse af overgreb mod børn, har været hovedforfatter på fagbogen Mistanke om overgreb mod børn - håndbog for almen praksis, og er medlem af Børnehus Nord’s sagssamråd.

Modulet kan desuden inddrage andre undervisere efter behov (fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus; Børnehus Midt).

Foreløbigt program

 • Sædelighed og vold
 • Gerningsperson
 • Dokumentation
 • Sporsikring
 • Toksikologi herunder drug-rape
 • Center for Voldtægtsofre
 • Narkokurér
 • Overgreb mod børn
 • CBO
 • Børnehus
 • Sociale myndigheder
 • Domsafsigelse

Fakta

Tidspunkt:
Onsdag d. 29. november kl 9.00 - 15.30

Sted: 
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 43 (Indgang D2 på Aarhus Universitetshospital)
8200 Aarhus N

Pris: 
Kurset er gratis for ansatte ved dansk politi.
For øvrige deltagere er kursusgebyret 2.500 kr. ekskl. moms.
Prisen er inklusiv undervisningsmateriale og forplejning.

Tilmeldingsfrist:
4. oktober 2023
Oplys navn, kontaktoplysninger (e-mail adresse), evt. politikreds

Sprog:
Dansk

Kursusbevis:
Deltagerne får udleveret kursusbevis, når kurset er gennemført.