Narkotika og doping i Danmark

Kursusbeskrivelse

Det illegale stofmarked i Danmark og Europa er under konstant forandring. I de seneste år er mange nye stoftyper dukket op som forhandles via internettet og fremsendes via postvæsenet. Hash og marihuana er markant stærkere i dag end for bare få år siden og kokain er ikke længere et storbyfænomen, men findes nu i alle dele af landet. Salg af doping til motionister og almindelige idrætsudøvere er blevet en indbringende illegal forretning. Lær om stofferne, deres historie og udbredelse.

”Narkotika og doping i Danmark” er et af i alt fire moduler i den retsmedicinske basisuddannelse.

Formål

Kurset har til formål at give et overblik over de forskellige grupper af euforiserende stoffer og dopingstoffer der findes på det danske og internationale illegale marked. Deltagerne bliver bekendt med stoffernes oprindelse, fremstillingsmetode, udbredelse og virkning. Foruden udviklingen på det danske stofmarked, beskrives de overordnede tendenser i Europa og på verdensplan. Deltagerne får desuden hands-on erfaring med et udvalg af hurtigtest til identifikation af almindelige narkotikatyper.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere i politiets afdelinger for organiseret kriminalitet, særlig efterforskning, sagscentrene, beredskabet og lokalpoliti samt anklagemyndigheden og kriminalteknisk center.

Program

  • Narkotikasituationen i Danmark, EU og verden
  • De klassiske narkotikatyper - historie, fremstillingsmetoder, indtagelse, virkning
  • De nye stoftyper – NPS - historie (udvikling i EU), fremstillingsmetoder, udseende, indtagelse, virkning
  • Dopingstoffer i Danmark
  • Vurdering af euforiserendes stoffer farlighed
  • Hvad kan en retskemisk undersøgelse bidrage med?

Undervisningsform

Undervisningen formidles hovedsageligt som præsentationer kombineret med mindre øvelser. Der lægges desuden op til gruppediskussioner baseret på kursusdeltagernes egne erfaringer. Der kan inden kurset indsendes spørgsmål til underviserne som ønskes besvaret eller diskuteret blandt deltagerkredsen. En del af undervisningsmaterialet vil være tilgængeligt for kursusdeltagerne før kursets start.

Deltagerantal

Maksimalt 28 deltagere. Kursusdeltagere fra Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi har fortrinsret til kurset, hvor pladserne vil blive fordelt ligeligt imellem kredsene. Øvrige interesserede kan deltage, hvis der er ledige pladser på kurset.

Undervisere 

Christian Lindholst (lektor, cand. scient., ph.d.) har igennem en årrække arbejdet som retskemiker med speciale i illegal euforiserende stoffer. Han er leder af projektet ”Narkotika på Gadeplan i Danmark” og har i flere år fungeret som underviser inden for området. Christian har desuden siden 2013 været leder af Institut for Retsmedicin i Aarhus.

Tore Forsingdal Hardlei (retskemiker, cand.scient., ph.d.) er teamkoordinator for narkotikasektionen på Institut for Retsmedicin og bidrager bl.a. til det nationale overvågningsprojekt ”Nye Psykoaktive Stoffer i Danmark”

Kurset vil desuden inddrage undervisere fra Anti Doping Danmark

Kursusbevis

Deltagerne kan få udleveret et kursusbevis efter kurset ved henvendelse til instituttet.

Udbyder

Institut for Retsmedicin.

Fakta

Tidspunkt:
Mandag d. 7. oktober 2024
Kl 9.00 - 15.30

Sted: 
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 43 (Indgang D2 på Aarhus Universitetshospital)
8200 Aarhus N

Pris: 
Kurset er gratis for ansatte ved dansk politi.
For øvrige deltagere er kursusgebyret 2.500 kr. ekskl. moms.
Prisen er inklusiv undervisningsmateriale og forplejning.

Tilmeldingsfrist:
9. august 2024 
Oplys navn, kontaktoplysninger (e-mail adresse), evt. politikreds

Sprog:
Dansk