Vejledning til bedømmelsesudvalg

Udvalgets faglige opgave

Det er udvalgets opgave at afgive en videnskabeligt begrundet indstilling om, hvorvidt afhandlingen er egnet til forsvar for doktorgraden. Det forventes derfor, at udvalget i indstillingen tager reel og kritisk stilling til afhandlingens metoder og resultater, samt redegør for, om forfatteren er i besiddelse af ”betydelig(e) videnskabelig(e) indsigt og modenhed” og tager stilling til, om forfatteren ”med sin afhandling har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre” (Bekendtgørelsens § 3, stk. 2)

Består doktorafhandlingen af en samling artikler, skal både de enkelte artikler og den sammenfattende redegørelse gennemgås individuelt, og der skal tages kritisk stilling til de anvendte metoder og resultater samt den enkelte artikels bidrag til videnskaben. Artikler, der tidligere har dannet grundlag for tildeling af en akademisk grad – f.eks. artikler fra en ph.d.-afhandling -  kan ikke indgå i bedømmelsen af doktorafhandlingen.

I sin indstilling skal udvalget desuden tage stilling til, om doktoranden har vist selvstændighed i forhold til sit hidtidige forskningsmiljø og på den måde udvist videnskabelig selvstændighed og modenhed.

Formanden er ansvarlig for, at bedømmelsen forløber efter de fastlagte tidsfrister.

Formanden har ansvaret for at samle medlemmernes bidrag til udvalgets indstilling og sikre, at den samlede indstilling fremtræder som èn sammenhængende og ensartet tekst, at den er objektivt formuleret og generelt er udformet i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastsat i bekendtgørelsen, i fakultetets vejledning og i skabelon/disposition for udvalgets indstilling (Word). Formanden skal på denne måde sikre, at indstillingen er egnet som grundlag for sagsbehandling i hhv. Disputatsnævnet og i Akademisk Råd.

Formanden skal desuden fordele arbejdet mellem bedømmelsesudvalgets medlemmer og aftale med disse, hvem der i forbindelse med forsvaret skal optræde som hhv. første og anden officielle opponent.

Det er endelig formandens opgave at varetage fakultetets værtsforpligtelser over for udvalgets eksterne medlemmer. Denne opgave varetages i henhold til fakultetets vejledning i værtsskab (PDF).  

Bedømmelsesudvalgets øvrige medlemmer varetager den grundlæggende faglige bedømmelse af doktorafhandlingen, udformer bidrag til udvalgets indstilling og optræder ved forsvaret som officielle opponenter.  

Praktiske oplysninger for udvalgets eksterne medlemmer

Spørgsmål om bestilling af rejse og hotelovernatning i forbindelse med forsvaret rettes til formanden for bedømmelsesudvalget. Udgifter til rejser og overnatning refunderes af fakultetet. Bilag for udgifterne skal indsendes til Forskeruddannelsen sammen med rejseafregning. Der udbetales et honorar svarende til 20 VIP-timer for arbejdet i bedømmelsesudvalget, som også omfatter tilstedeværelse ved forsvaret. Honoraret udbetales, når bedømmelse og forsvar er afviklet.